Graficke pismenko Zámecká stavba postavená na přelomu 17. a 18. stol. podle návrhu D. Martinelliho - dokončen pouze sloupový sál se zaklenutými křížovými klenbami. Součástí muzejních budov jsou též dvě bašty (16. stol.), městské hradby se zámeckou bránou (13. stol.) a muzejní dostavba z let 1931 - 1947.

 
Graficke pismenko Muzeum, jehož zřizovatelem je MK ČR, dokumentuje poznání dějin společnosti a kultury na úsecích života a díla J.A. Komenského (jeho ohlasu na území České republiky i v kontextu mezinárodním) a vývoje společnosti a kultury regionu Uherskobrodska a města Uherského Brodu. Muzeum zpřístupňuje na ploše cca 2 500 m2 stálou expozici “J.A. Komenský lidstvu”, jejíž specifickou částí je audiovizuální program “Cesta světla”. V barokním Sloupovém sále muzea (z r. 1692) se konají kulturní a společenské akce.
 
Graficke pismenko K hlavním okruhům činnosti dnes patří sbírkotvorná činnost, vědeckovýzkumná práce, výstavní činnost, metodická činnost, přednášky a osvětová práce, vydávání časopisu Studia Comeniana et historica a organizování mezinárodních komeniologických kolokvií. K dispozici je také knihovna Pedagogických čtení. Muzeum je od r. 1998 hlavním pořadatelem celostátní přehlídky muzejních videofilmů Musaionfilm a spolupořádá festivaly masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku. Součástí práce je rovněž činnost ediční a práce s dětským návštěvníkem.
 
Graficke pismenko Muzeum zpřístupňuje expozici lidové architektury “Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově” a stálou expozici “Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic” v Uh. Brodě. Historii a region přibližuje ve své dlouhodobé expozici “Starožitnosti Uherskobrodska” instalované v muzeu.

Text: turistické
2.4. 2004 - Správa zámku

Na hlavní stranu místa

OOO