Graficke pismenko Kostel sv. Barbory je v jádru renesanční stavba s výraznou a typologicky cennou věží a po pozdně klasicistní přestavbě lodi tvoří dominantu návsi. Je to jednolodní, západně orientovaná stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště, sakristií v prodloužené ose kněžiště a čtyřbokou věží nad sakristií. Průčelí je přístupné dvouramenným schodištěm a zábradlí je osazeno dekorativními vázami. Fasáda je členěna rýhovanou omítkou a na osu je prolomena pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním. Po stranách vchodu se nachází dvojice pilastrů s římsovou hlavicí a nad vchodem je prolomeno jedno půlkruhově zaklenuté okno. Ve vrcholu štítu a na nárožích atiky jsou plastiky andělů. Za atikou se tyčí další trojúhelníkový štít s křížem ve vrcholu.

 
Graficke pismenko Na severní straně je prolomen pravoúhlý vchod s kamenným ostěním. Sakristie má v přízemí pravoúhlý vchod, přístupný třemi stupni. Hranolová věž je v přízemí prolomena jedním oknem segmentově zaklenutým a jedním pravoúhlým, v patře pak jedním pravoúhlým oknem, nad nímž probíhá profilovaná kordonová římsa. Nad ní je věž prolomena jedním malým pravoúhlým oknem. Na nárožích jsou polygonální věžičky zastřešené jehlanem. Ochoz je přístupný pravoúhlým vchodem na jižní straně, na ostatních stranách věže je kruhový ciferník. Samotná věž je zastřešena osmibokým jehlanem ve vrcholu s makovicí a korouhvičkou s letopočtem 1742.
 
Graficke pismenko V interiéru se nachází obraz Stětí sv. Barbory z 19. století, který je vsazen ve skříňovém nástavci pozdně barokního hlavního oltáře z poloviny 18. století. Z téže doby pocházejí rovněž boční oltáře zasvěcené sv. Pankráci a sv. Máří Magdaléně.

Text: popis
30.5. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)


OOO