Graficke pismenko Kostel je jednolodní stavba s odsazeným kněžištěm, k němuž na východní straně přiléhá sakristie obdélníkového půdorysu a na jihu hranolová kaple. Boční zdi lodi jsou opatřeny odstupňovanými opěrnými pilíři. V hladkých fasádách jsou prolomena velmi nízká okna. Zvonici zapojenou do západního průčelí člení nárožní pilastry. Hlavní vstup do kostela je v ose západního průčelí, boční v podélných zdech přístavby. Kněžiště a sakristie jsou zaklenuty valeně, boční kaple je přístupná z kněžiště otvorem dosahujícím až ke klenbě. Podkruchtí je zaklenuto valeně, dřevěný balkón kruchty podepírá dvojice litinových sloupů. Ústředním prvkem vnitřního vybavení kostela je hlavní oltář sv. Jiljí, který pochází z poloviny 17. století. Asi o století mladší jsou čtyři boční oltáře, které jsou zasvěceny Panně Marii, sv. Kříži, sv. Janu Nepomuckému a sv. Rochovi. Poslední z nich byl přenesen ze zrušené viniční kaple, která stávala mezi vinicemi za obcí. Z 2. poloviny 18. století pocházejí dále kazatelna, zpovědnice, křtitelnice, varhany a patrně i kostelní lavice. Obrazy křížové cesty byly namalovány roku 1804. Z roku 1971 pocházejí dva kostelní zvony, které byly zasvěceny Panně Marii a věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi.

Text: popis
7.6. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)


Zavřít reklamu