Graficke pismenko První známá písemná zmínka o vsi Hluk pochází z roku 1294. Hlucký kostel a fara se poprvé nepřímo zmiňují v roce 1531. Pravděpodobně již v 16. století byla hlucká fara obsazována luteránským duchovním. Prvním známým hluckým farářem byl luterán Samuel Sitinius, jehož jméno se připomíná roku 1606. V době pobělohorské konfiskace, roku 1625, byl nekatolický pán hluckého panství Jan z Kunovic vyhnán a novým majitelem se stal katolický kníže Gundakar z Lichtenštejna, za něhož byla fara obsazena novým knězem. Prvním pobělohorským katolickým farářem se roku 1640 stal Jakub Ignác Celler.

 
Graficke pismenko Zřejmě někdy na přelomu 17. a 18. století byl kostel obehnán pravidelnou obrannou zdí se čtyřmi bastiony v nárožích, které vystupují asi metr před líce zdi. U dvou západních bastionů jsou ještě štěrbinové střílny.
 
Graficke pismenko Po požáru hluckého kostela sv. Vavřince došlo v letech 1735 -1741, zásluhou knížete Jana Nepomuka Karla z Lichtenštejna, k jeho obnově. Barokní přestavby se ujal lichtenštejnský stavitel italského původu Antonín Erhard Martinelli. Stejně jako původní kostel měl i nový chrám tři oltáře. K jejich posvěcení však došlo až roku 1803, kdy byl kostel nejspíše definitivně dokončen.
 
Graficke pismenko V roce 1780 byla zásluhou faráře Františka Stárka v sousedství kostela postavena nová jednopatrová budova fary.
 
Graficke pismenko Koncem 19. století došlo k úpravám kostela. Vznikla nová křížová cesta, nové sochy na oltáři Panny Marie a sv. Barbory, byla vyměněna okna, podlaha a přistavěna sakristie s oratoří. Roku 1899 byla kostelní věž, která do té doby svým rovným zakončením připomínala věž hradu, osazena měděnou bání. V roce 1922 byl kostel s farou nově opraven a v roce 1933 proběhla elektrifikace.

Text: historie
7.4. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: http://kronikahluk.cz/data/uploads/dejiny/farnost.pdf, https://www.mestohluk.cz, https://www.farnosthluk.cz, http://www.icvelka.cz/opevnene-kostely a další