Graficke pismenko Kostel sv. Bartoloměje je orientovaná jednolodní stavba obdélného půdorysu, s odsazeným pravoúhlým obdélným presbytářem, postavená ze smíšeného zdiva, zastřešená sedlovou střechou, presbytář pak valbovou střechou. V ose kostela je na východní straně presbytáře přistavěna obdélná přízemní zákristie, zastřešená valbovou střechou. Fasády kostela jsou bez plastického členění, ukončeny profilovanou korunovou římsou, na západních nárožích lizény. Okna lodi a presbytáře obdélná, půlkruhově zaklenutá, bez šambrán, v hladkém omítkovém ostění. V zákristii obdélná okna v pískovcovém ostění s obvodovou páskou. V severní stěně lodi přistavěna zastřešená předsíň obdélného půdorysu. V předsíni půlkruhově zaklenutý portál v pískovcovém ostění lemovaném páskou. Fasády zákristie i předsíně jsou ukončeny profilovanou korunní římsou. Západní průčelí kostela barokizováno. Je tříosé, všechna tři pole jsou členěna vertikálními lizénovými poli, nesoucími profilovanou korunní římsu. V obou krajních polích v úrovni kruchty jsou hladké niky s konchou na pateční římse, bez orámování. V prostřední ose obdélné půlkruhově zaklenuté okno se zbytkem šambrány, nad ním výplň ve tvaru kříže, s latinským nápisem. Nad presbytářem osmiboká sanktusová věžička s bání. Kostel sv. Bartoloměje je památkově chráněn od roku 1964.

Text: popis
19.11. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz