přehled dějin

Graficke pismenko Ves Jasenice vznikla snad již někdy v první polovině 13. století, jak dokazují dvě pozdně románské sakrální stavby datované rámcově do druhé poloviny 13. století – kostel sv. Klimenta na kopci nad vsí a kaple sv. Maří Magdaleny v jižní části návsi. Tato neobvyklá blízkost raných církevních objektů vzdálených od sebe vzdušnou čarou pouhých 300 m naznačuje existenci nějakého významnějšího osídlení, přesto však literatura předpokládá, že v tomto období nebyla Jasenice samostatným statkem. Poprvé se ves připomíná až r. 1353, kdy byla v držení pánů z Tasova, kteří drželi i podací právo ke kostelu.

 
Graficke pismenko Roku 1409 je Jasenice poprvé zmiňována v přídomku Hynka z Jasenice, což by mohlo naznačovat existenci panského sídla ve vsi. Pokud ovšem existovalo, nemuselo dosahovat úrovně tvrze a s největší pravděpodobností jej nelze ztotožňovat s tvrzí, jejíž zbytky se dodnes dochovaly. Další majitelé s přídomkem z Jasenice jsou doloženi až z druhé poloviny 15. století (např. Adam z Jasenice 1464-66). Roku 1481 je uváděn Jiří z Jasenice, jehož dcera neznámého jména z Doroty z Hrádku byla na počátku 16. století provdána za Ctibora z Janovic.
 
Graficke pismenko Když roku 1507 získal Ctibor z Janovic Jasenici do vlastnictví od své choti, je uváděna pouze ves s dvorem. Pokud by zde existovala tvrz, jistě by při této příležitosti byla také uvedena. Pokud zde tedy před tímto rokem panské sídlo existovalo, bylo již zaniklé nebo bylo představováno pouze obytnou budovou v rámci dvora či jen několika obytnými místnostmi.
 
Graficke pismenko Ctibor a jeho potomci si Jasenici vybrali za své sídlo a brzo se objevilo i v jejich přídomku, když se začali psát Jaseničtí z Janovic. Když roku 1567 Jasenici prodávali Jiřímu Vaneckému z Jemničky, je poprvé zmíněna i zdejší tvrz, kterou rytíři z Janovic postavili pravděpodobně krátce před polovinou 16. století. Jiří Vanecký prodal roku 1595 Jasenici své švagrové Anně Zámrské ze Zámrsku, po ní držel ves s tvrzí její syn Zdeněk, po něm jeho choť Kateřina Dubská z Třebomyslic (od r. 1603) a její druhý manžel Karel Gryn ze Štyrcenperka. Mezitím panství jeho majitelé značně zadlužili takže roku 1649 bylo komisionálně prodáno.
 
Graficke pismenko Novým majitelem se stal Ferdinand z Werdenberka, Jasenici připojil ke svému náměšťskému panství získanému roku 1629. Tvrz v Jasenici tak ztratila sídelní funkci a nadále sloužila pouze k hospodářským účelům. V blíže neurčené době během následujících dvou století pak z větší části zanikla, na mapě stabilního katastru z roku 1834 ji můžeme již jen tušit.

Text: historie
28.1. 2008 - Zany


Zavřít reklamu