hrad Nový Hrádek

Michalské návrší, Juliusberg

Graficke pismenko Místo kostela sv. Michala a kláštera dominikánů podle zjištěných nálezů zaujalo již v minulosti dobře opevněný strategický vrcholek. Podle odborníků zde vznikl v dobách římských opevněný kvádský hrad, snad jménem Tarodun. Hovoří proto nejen zmínky z různých kronik, ale třeba i omezené nálezy PhDr. J.Bláhy. Nejzajímavějším nálezem se již v r. 1932 stalo objevení šestiboké základové zdi v zahradě michalského kostela. S velkou pravděpodobností se jednalo o strážní věž v hradební zdi nad východním srázem. Později bylo zjištěno, že právě tudy procházela tehdejší hlavní komunikace. Vznik šestiboké věže vnáší dodnes otazníky. Je archeologicky již zjištěno, že u Olomouce stával římský tábor. Ve 2. pol. 4. století Římané zřizovali severně od Dunaje tvrze s šestibokými strážními věžemi, tzv. Julium speculum a též vkládali do markomanských a kvádských pevností své posádky. Zda tak bylo i zde, však není zatím nijak prokázáno. Vzhledem k typu a rozměrům základů věže je možné, že byla opravdu vybudována Římany. Zajímavé je však např. i to, že ve 12. stol. markrabě Vladislav Jindřich sídlil podle písemností na Velkém hradě, zvaném Juliánský, či samotné pověsti o založení města samotným Caesarem. Nesmíme zapomenout ani nejdůležitější fakt, že v středověkých písemnostech se přídavek Juliánský, jako označení Olomouce četně užíval. O jak významné místo severně od Dunaje spojené s Římany se tehdy asi jednalo, svědčí hlavně skutečnost, že tuto událost nesmazal ani vliv Velkomoravské říše, rod Přemyslovců či zdejší biskupství.

 
Graficke pismenko Druhou zajímavostí kostela sv. Michala je zdejší zvonice. Podle všech zjištěných indicií byla postavena ze zbytků pravděpodobného bývalého hradu. Podle půdorysu a šířce základního zdiva se jednalo o klasický donjon – obytnou strážní věž, připomínající např. náš nejstarší hrad Přimdu v Čechách. Vstup do zvonice je proražený v kamenné čtyřmetrové zdi. Zhruba po deseti metrech nahoru je zdivo nahrazeno smíšeným materiálem a nakonec ukončeno cihlovým. Bohužel doposud nebyla zvonice řádně prozkoumána, takže nelze stanovit stáří stavby. Donjon měl jistě stejný význam jako kdysi vedlejší šestiboká předchůdkyně – strážní funkci, kdy hlídal okolí města a hlavní městskou silnici.

Text: historie
7.5. 2018 - Ivo Rozehnal - zdroj Objevovaná Olomouc / Vl.Gračka 2012 – nakl. V.Lukeš – Poznání, Olomouc


OOO