Graficke pismenko Kaplička je evidována v seznamu nemovitých kulturních památek kladenského okresu. Její vstupní průčelí je obráceno k východu. Kaple je zděná, vnější omítky jsou vápenné, bílé. Stavba obdélného půdorysu patrová s horním patrem mírně uskočeným. Vnitřek je sklenut valeně s párem styčných trojúhelných výsečí. V zadní stěně je obdélný výklenek s půlkruhovým uskočeným záklenkem. Průčelí jsou členěna soklem, výraznou patrovou římsou se zjednodušeným profilem. Nároží přízemí i patra jsou lemována svislými lizénovými pásy, patro je ukončeno jednoduchou římsou. Půlkruhově sklenutý vstup je orámován širokými lizénovými pásy, původně snad pilastry. Nad vstupem je patrová římsa proložena obloukem. V patře jsou na všech čtyřech stranách prolomena oválně sklenutá okna v obdélných plochých šambránách. Původně taškami krytá střecha je dnes nahrazena betonovou. Kaplička je od roku 1987 památkově chráněna.

Text: popis
13.4. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO