Graficke pismenko Kostel je jednolodní barokní stavba s věží nad závěrem. Vstup do budovy je umístěn v západním průčelí s volutovým štítem. Opěrné pilíře v jiho- a severozápadním nároží objektu mohou pocházet ze starších stavebních fází. Loď kostela je plochostropá, na východě zakončená trojboce uzavřeným presbytářem sklenutým plackovou klenbou. Její západní třetinu zabírá kruchta. Na presbytář navazuje sakristie umístěná v podvěží a klenutá rovněž plackovou klenbou. Dvoupatrovou věž vybudovanou v zakončení kostela kryje cibulová střecha s lucernou, která nahradila původní jehlancovou, jíž můžeme spatřit na fotografiích z 1. pol. 20. stol. Jižní a západní průčelí objektu jsou takřka totožná, rozčleněná ozdobnými pilastry, ze severu vede druhý vchod do kostela. V interiéru jsou zajímavé především nástěnné malby v presbytáři pocházející z počátku 18. století a zachycující výjevy ze života sv. Jana Křtitele. Z mobiliáře zmiňme například kazatelnu s obrazy čtyř evangelistů datovanou r. 1681.

Text: popis
11.2. 2018 - Adam Šebesta - www.depositum.cz, www.iispp.npu.cz, www.pamatkovykatalog.cz