Sobota, 28. listopad 2020. Svátek slaví Rene, zítra Zina

Graficke pismenko Kostel sv. Mikuláše je gotického původu a prvně zmiňován již r. 1350. Pravděpodobně již od 14. stol. stávala poblíž kostela tvrz, která je však písemně doložena až r. 1559, kdy již byla pustá. Nakrátko byla sice ještě opravena, ale od r. 1563 již není zmiňována. Na jejím místě, západně od vchodu na hřbitov, dnes stojí dům č. p. 50, při jehož stavbě a zejména při budování vodojemu zanikly poslední pozůstatky tvrze a jejího předpolí.

 
Graficke pismenko Kostel obklopený hřbitovem se nalézá v dominantní poloze na návrší nad severním okrajem obce. Gotická stavba ze 14. stol. byla o dvě století později přestavěna. Z této přestavby pochází renesanční západní štít a gotickorenesanční krov. Výsledný vzhled kostela určily drobnější úpravy barokní a klasicistní. Interiérové vybavení pochází zejména z 3. čtvrtiny 19. stol. Varhany pro kostel postavil r. 1822 Josef Franz Kučera (1778-1853), varhanář z nedaleké Milíčevsi. Povrch interiéru byl výrazně upraven r. 1923. V 90. letech 20. stol. se kostel již nacházel v havarijním stavu. Proto bylo v letech 2000-2012 provedeno několik postupných oprav, při nichž byly použity historické řemeslné postupy. Šlo zejména o opravu šindelové střechy a krovu, byl staticky zajištěn a restaurován renesanční štít a provedeny zlatnické práce na kříži sanktusníku. Bylo zpevněno a odvlhčeno zdivo a opravena obvodová zeď hřbitova. Zbývá především obnova oken a interiéru a doplnění mobiliáře.
 
Graficke pismenko Současný kostel je orientovaná jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem. Nad západním průčelím se nachází stupňovaný renesanční štít. Okna v lodi jsou zaklenuta půlkruhově, v presbytáři hrotitým obloukem bez kružeb. V jižní stěně lodi se nachází hlavní vstup s gotickým portálem. Vnitřní prostory jsou plochostropé. V ose východní stěny presbytáře za hlavním oltářem je do zdiva zahlouben gotický sanktuář z 2. pol. 14. stol. Současný oltář z 19. stol. v sobě skrývá zděnou gotickou mensu.
 
Graficke pismenko Kamenná omítaná hřbitovní zeď je kryta kamennými tesanými deskami. Při bocích bran ji zesilují hranolové pilíře.
 
Graficke pismenko Kostel je filiální ve farnosti Hořice v Podkrkonoší a bohoslužby se zde konají jen nepravidelně.

Text: historie
11.9. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Informační tabule na hřbitově)