Čekyně II

Nad Rozsypanou skálou, hradisko

Graficke pismenko Jako hradisko Čekyně II je označována poměrně nedávno nalezená pravěká opevněná lokalita z období kultur lužických popelnicových polí s dochovanými relikty opevnění, jež se nachází asi 200 m severozápadně od lokality zvané Čekyně I, známé již od konce 19. století. Nový opevněný areál Čekyně II (Nad Rozsypanou skálou) objevil při povrchovém průzkumu v roce 1999 M. Plaček (Plaček 2000, 264). Na podzim roku 2000 byl proveden archeogeofyzikální průzkum za pomoci atomové magnetometrie a v srpnu 2002 byla realizována pracovníky Archeologického centra zjišťovací sondáž. Cílem sondáže bylo získání poznatků o konstrukci valového opevnění a zjištění stáří a funkce lokality, jež je ojedinělá svou blízkostí od hradiska popelnicových polí Čekyně I. Bylo zjištěno opevnění v podobě nasypaného valu o maximální šířce 5,5 m a výšce 1,3 m. Nálezy fragmentů keramiky v areálu datují opevnění do období kultur lužických popelnicových polí.

 
Graficke pismenko Opevněná lokalita se nachází nad říčkou Olešnicí na západojihozápadním úbočí táhlého hřbetu, kde tímto směrem vybíhá malá nevýrazná ostrožna oválného tvaru. Na přístupové severovýchodní straně je hřbet obloukovitě přepažen dodnes dobře patrným krátkým vnitřním valem a příkopem, jenž má délku asi 70 metrů. Svažitá plocha hradiště má rozměry přibližně 60x30 m. Pod jihojihozápadním okrajem ostrožny se ve strmém svahu nachází menší terénní nerovnost s tvarem připomínajícím nedokončený příkop a vnější val. Je možné předpokládat souvislost s nedalekým hradištěm Čekyně I, na rozdíl od něj však opevnění patrně mělo sloužit pouze jako příležitostné útočiště. Nebyly zde totiž zjištěny žádné stopy po zahloubených objektech.

Text: historie
27.2. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: publikace HRADISKA z doby bronzové a halštatské na Přerovsku. J. Paška, Vlastivědné muzeum v Olomouci 2002