Graficke pismenko Ves se poprvé připomíná roku 1284 jako majetek vratislavského biskupství. Od počátku 14. století byly Tomíkovice součástí frýdberského panství, náležející vratislavskému biskupovi. Výsadní postavení ve vsi měli rychtáři. V roce 1671 došlo k povýšení rychty na úroveň rytířského statku za rychtáře Petra Carenzina. Pravděpodobně v této době byl na návrší na severozápadním okraji vsi založen dvůr, který nahradil starší rychtu. Na jeho jihovýchodní straně byla postavena i obytná budova, která plnila rezidenční funkci. Po jeho smrti statek jeho manželka Marie Anna v roce 1695 prodala Kryštofu Schletzimu. Dalšími držiteli byli Karel Jindřich z Winacko, po něm Jan Jiří z Rottenberka a jeho syn Ignác Antonín. Zadlužený statek v roce 1733 získal klášter magdalenitek v Nise. Za jejich vlády byla v  zámku umístěna jen správa statku. V roce 1807 klášter panství postoupil vratislavskému biskupství a ti jej obratem prodali Josefě Oehlové. V roce 1844 statek koupil Josef Latzel ze Skorošic. Ten k severní straně obytné budovy přistavěl novou jednopatrovou stavbu. Latzelovi a jeho potomkům patřil zámek do roku 1890. V letech 1890 až 1910 jej vlastnil JUDr. Emil Heinz, v letech 1910 až 1922 František Urbatschek a od roku 1922 manželé Lintnerovi, kterým byl v roce 1945 zkonfiskován. Poté byl užíván Státním statkem Jeseník a jeho údržbě nebyla věnována téměř žádná pozornost. Kolem roku 2005 byl zámek a celý dvůr privatizován firmou, která se zabývá dřevařskou výrobou. Zámek nadále zůstává v havarijním stavu.

Text: historie
26.8. 2016 - Vlastislav Mareček, F.Musil, Neznámé zámky Moravy a Slezska,Šmíra-Print 2015