Graficke pismenko Ves Cetechovice se sice připomíná již po r. 1131, ale nejstarší písemná zpráva o zdejší tvrzi se nachází až v půhonu z r. 1482. Tvrz stávala v místech nynějšího zámku a byla zřejmě vodní, neboť její příkopy mohly být snadno napájeny z potoka tekoucího kolem; zanikla koncem 16. století nebo v třicetileté válce. Poslední zmínka o ní je z r. 1559. Zdá se, že nějaké úpravy staré tvrze provedl Karel Antonín Zeller z Rosenthalu, který vlastnil Cetechovice v l. 1682 - 1685. Na jejím místě postavil Josef Antonín Mayer z Mayerswaldu, který držel Cetechovice v l. 1731 - 1738, barokní zámek, k jehož stavbě bylo použito jejího zdiva, jak o tom svědčí i nepravidelný půdorys zámku. Nad portálem je dvojerb se znaky Zellerů z Rosenthalu a Mayerů z Mayerswaldu. Poslední vůlí z 28. dubna 1738 zřídil J. A. Mayerswald pro Cetechovice rozsáhlou chudinskou nadaci. K jeho osobě se váže i pověst, podle níž cetechovická nadace nevznikla z vůle vzdělaného šlechtice, ale zásahem nadpřirozených sil. V pověsti nahradila rytíře prostá vesnická dívka, po které tajuplný pekař hodil kusem těsta. Když vylekaná dívka přiběhla domů, vypadlo jí ze zástěry ryzí zlato. Děvečka rychle chřadla a záhy zemřela. Před smrtí prý odkázala zlato farnímu úřadu s přáním, aby bylo každoročně poděleno 18 potřebných lidí. V r. 1739 koupil zámek s dvěma dvory, dvěma mlýny, vápencovými lomy a lomy na stavební kámen Amand Antonín Petřvaldský z Petřvaldu, majitel Střílek. Od té doby byly Cetechovice spojeny se stříleckým panstvím. A. A. Petřvaldský přebudoval zámek do dnešní podoby; je to jednoduchá obdélníková barokní stavba s malým vnitřním nádvořím a mohutným portálem. Její architekt, jehož jméno není známo, působil především ve službách velehradského kláštera. Kolem zámku byl původně park, který však přeměnili v pole další majitelé, Künburgové, jež získali zámek spolu se stříleckým panstvím v r. 1763.

Text: historie
20.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava