Záhuba Gryspeků

Graficke pismenko Když Florián Gryspek roku 1588 zemřel, požehnán jsa věkem, přestoupili synové k víře protestantské. Jeho vnukové, sedící na Kaceřově, postavili se za českého odboje proti císaři Ferdinandu II. a vydatně pomáhali veliteli vojska stavovského Mansfeldovi při dobývání Plzně, věrné císaři.

 
Graficke pismenko Po vítězství na Bílé hoře určil jim vítěz krutý, potupný trest: měli po tři dny státi na pranýři, jejich štíty měl zlomiti kat a poté měli býti vypuzeni ze země.
 
Graficke pismenko Gryspekové se shromáždili na kaceřovském zámku a pověřili jednoho z bratří, aby se rozjel ke knížeti Lichtenštejnovi, předsedovi konfiskační komise, a prosil za ně všechny o milost.
 
Graficke pismenko I jel Gryspek ke knížeti a snažně ho žádal o přímluvu u císaře, o shovívavost a odpuštění. Poukazoval na zásluhy Gryspeků, odvolával se na služby, které Florián Gryspek prokázal habsburskému domu.
 
Graficke pismenko Marné však bylo jeho úsilí o zmírnění rozsudku, marné jeho prosby o slitování. Rozsudek měl nabýti moci práva a proveden býti bez průtahu.
 
Graficke pismenko Posel vracel se smuten na Kaceřov, zarmoucen a pobouřen jsa v duši nad nevděkem, krutostí a zlobou vítězovou. On sám i celý rod srostl se zemí Českou i jejím lidem, s nímž byl jedné víry. A jsa mu blízký smýšlením, snažil se mu býti pánem shovívavým. A nyní za to, že jednal podle svého svědomí, že poslechl hlasu svého srdce, ztrestán má býti celý rod krutým, potupným trestem! Má býti vydán ve psí, uvržen v bídu a vyhnán ze země, která se mu stala vlastí.
 
Graficke pismenko Ještě je však na světě spravedlnost, ještě tu nad císaři a králi vládne Bůh, který vidí vše, i toto bezpráví a nedopustí, aby krutý ortel došel vyplnění! – Tak se utěšoval posel Gryspeků a do temných mraků, plnících mu duši, zasvitl paprsek naděje.
 
Graficke pismenko U kamenného kříže za Plzní u Bolevce sesedl Gryspek s koně, padl pod křížem na kolena a sepjav ruce dlouho a vroucně se modlil. S důvěrou, že jeho prosby byly vyslyšeny, že se Bůh slitoval a srdcem vladařovým pohne, vzhlédl ke Kristově sošce. Leč Kristus oslyšev prosebníka odvrátil od něho svou tvář.
 
Graficke pismenko Gryspek zachvácen zoufalstvím vzplál hrozným, šíleným hněvem. Uchopil pistoli, vystřelil na Kristovu sochu, roztříštil jí hlavu. Vsedl na koně a jako běsy štván uháněl ke Kaceřovu s černým praporem, znamením neúspěchu.
 
Graficke pismenko V prostorné hodovní síni kaceřovského zámku dlel pospolu celý rod Gryspeků, jež nejen jméno, nýbrž i vzájemná láska poutala v těsný, věrný kruh. Byli tu vousáči, hoši, ženy, dívky i mladá matka s děckem v náručí. Čekali v rozechvění na zprávu o tom, jak jejich vyslanec pochodil u císaře.
 
Graficke pismenko Jako bouře přihnal se Gryspek k zámku. Zcuchané vlasy mu divoce vlály, ztemnělé oči planuly hněvem, strhané tváře sinaly zoufalstvím. Nesesedl s koně, hnal se jízdmo po schodišti vzhůru k večeřadlu se smutnou, neblahou zvěstí.
 
Graficke pismenko V polovici schodů zvrátil se kůň nazad a shodil jezdce, který na něm seděl. Jezdec dopadl na zem, zůstal na schodech s roztříštěnou lebkou.
 
Graficke pismenko Gryspekové se rozhodli následovati svého bratra a raději se dobrovolně rozžehnati se světem, nežli snášeti nedůstojnou, hroznou potupu.
 
Graficke pismenko Sesedli se k poslední hostině, přinesli víno i veliký stříbrný pohár, z kterého pívali společně o velikých hodech. Nejstarší z nich povstal a poručil naplniti pohár ten vínem. Vsypal do vína jedu, první se napil, podal svému bratru. Tak putoval pohár okolo stolu, pili z něho všichni a naposledy napila se z něho i matka s malým děckem. Pak se všichni navzájem objali a políbili a dojemně se rozloučivše zchystali se na smrt.
 
Graficke pismenko Neminula celá hodina, všichni tu leželi mrtvi.
 
Graficke pismenko Tak je nalezlo služebnictvo a pohřbilo je v jejich rodinné hrobce v Kralovicích. A protože nebylo již v Čechách žádného Gryspeka, byla hrobka uzavřena a zazděna. V ní dodnes odpočívá šestnáct Gryspeků v dřevěných, zasklených rakvích.

Text: pověsti
2.9. 2002 -


OOO