Městisko

zaniklé město u Vícova

Graficke pismenko Asi 1 km jihozápadně od obce Vícov v lesích před údolím Okluky stávalo asi 100 let středověké město dnes neznámého jména. Pojmenováno je podle místního názvu trati - Městisko. Objeveno bylo až v roce 1975 J. Šmídem. Podle datace archeologů vzniklo někdy v polovině 13. století a zaniklo v první polovině 14. století. Místo je díky absenci písemných pramenů trošku záhadným sídelním útvarem, který měl se vší pravděpodobností spojitost se sousedním Ježovým hradem, stojícím na protějším kopci. Potíž zdejšího kraje je v tom, že neznáme přesné lokátory území a jejich časový postup. Zdejší kraj osazovaly hlavně rody z Holštejna, Lešanští, snad královský levoboček Mikuláš I. Opavský a následně Kravařové.

 
Graficke pismenko Sousední Ježův hrad, původně Vícov, má první písemný pramen k roku 1355, kdy byl jeho majitelem Henzlín z Vícova. Tou dobou byl hrad dávno funkční a není bez zajímavosti, že Henzlín patřil do rodové větve Lešanských. Předpokládá se, že Městisko (nebo i hrad?) založil právě nejslavnější muž z této rodové větve Albert z Lešan. Ten tou dobou měl významné statky hlavně severovýchodním směrem, byl velmi ambiciózní, měl prostředky a jistě na panství potřeboval vybudovat své centrum. Zda stálo dříve město či hrad zatím nevíme a odborníky mate důvod, proč nebylo použito místa u předhradí, které zůstalo neosídleno, ale místa na protějším kopci. Tato otázka asi zůstane navždy nezodpovězena. Zakladatel však využil místa na středověké cestě údolím, částečné ochrany z hradu a tehdejšího rybníka, bohatého výskytu železné rudy v okolí a počítal s možnosti dalšího rozšíření dominia do prostor Drahanské vrchoviny.
 
Graficke pismenko Samotné Městisko leželo na částečně svažitém pahorku asi o rozměrech 270 x 210 m. Celkem asi 3,5 ha plochy bylo systematicky osídleno a dodnes se zachovaly pozůstatky pravoúhlých základů sedmnácti domů o rozměrech 5 x 7 m a hloubkou asi 1,5 m. Z několika dalších domů se dochovaly náznaky. Na místě se nachází i zbytky pecí s pozůstatky strusky. V místě byla nalezena četná keramika, podkovy, hřebíky, klíč, nůž, ostruha s kolečkem a další.
 
Graficke pismenko Plocha Městiska byla opevněna v oblé linii. Jižní část byla zabezpečena srázem a boční strany byly vnitřně prohnuty, snad z důvodu lepší střelecké obrany. Město chránil val kolem 14 m široký s hloubkou kolem 3,5 m. Ten zajišťovala palisáda, nebo navrstvený kámen. Byly zjištěny dvě brány. Třetí do údolí se zatím předpokládá, ale byla by logická vzhledem k místu. Samotné Městisko se velmi podobá středověkému Frankštátu u Šumperka, které bylo též hornického vysazení.
 
Graficke pismenko Jméno Městisko je asi poprvé doloženo roku 1590, kdy vícovští půlláníci platili za louky pod Městiskem. Název trati se pak měnil na Měznisko či Měsníkova cesta. Místo samotné skýtá mnoho možností jak pro archeology, tak pro pátrání v písemných archívech. K místu se váže pověst, že na hoře zvané Babylon leží město, které se propadlo pod zem. Dodnes prý na Dušičky jsou z podzemí slyšet zvony. Jak je vidět, město zde opravdu stálo.

Text: historie
28.6. 2015 - Ivo Rozehnal - zdroje k článku: Prostějovský denník 9.4.2011 / Městisko: zaniklá městská lokace 13. století na Prostějovsku J.Doležel


OOO