Graficke pismenko Kostel Všech svatých ve Stojicích je jednolodní přibližně orientovaná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem. Jižní bok lodi a presbytář obíhá nízká římsa (na severním boku lodi chybí), presbytář a nároží sakristie podpírají jednou odstupněné opěrné pilíře.

 
Graficke pismenko Obdélnou (9,1 x 6,1 m) plochostropou loď osvětlují dva páry hrotitých oken s kružbami (čtyřlist a plamínky), V západní části na dřevěné kruchtě nesené dvěma sloupky pětirejstříkové varhany od Karla Schiffera z roku 1889.
 
Graficke pismenko Mírně obdélný presbytář je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby a pětipaprsčitým závěrem. Svorníky jsou terčovité, žebra zabíhají do jehlanových konzol zdobených kružbovými motivy a tordováním, svazky žeber na rozhraní mezi křížovým polem a závěrem pak do půlválcových přípor zakončených tordovanými patkami. V severní zdi presbytáře je osazeno sanktuárium zakončen oslím hřbetem vyvedeným do fiály. Pravoúhlý pozdně gotický portál s přetínavými profily ostění vede do obdélné (4 x 2,5 m) sakristie zaklenuté dvěma poli křížové žebrové klenby.
 
Graficke pismenko Před hlavní vstup v západním průčelí je postavena hranolová věž s jehlancovou střechou a ze dvou stran otevřeným podvěžím zaklenutým křížem s hřebínky. Ve věži uvádí rukopis V. K. Vendla z počátku 20. století dva zvony datované do let 1473 a 1557, zda jsou dosud na místě novější literatura neuvádí (Vzhledem k goticko-renesančnímu původu mohly válečným rekvizicím uniknout).
 
Graficke pismenko Zařízení kostela většinou pochází z poloviny 18. století. Na hlavním oltáři se sochami světců současný obraz Všech svatých v kasulovém rámu. Na kazatelně figurální reliéfy.
 
Graficke pismenko Kostel je obklopen hřbitovem, v jeho ohradní zdi po stranách podvěží dva značně sešlapané renesanční náhrobníky příslušníků rodu pánů z Gersdorfu (rukopis V. K. Vendla uvádí náhrobníků pět), severně od kostela pak ohradní zeď přerušuje kostelem současná obdélná márnice se sedlovou střechou a jednoduchým sedlovým portálkem, nad nímž je osazena (snad druhotně?) plaménková kružba.
 
Graficke pismenko Před ohradní zdí hřbitova stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1863 a památník padlým v 1. světové válce a obětem nacistické okupace.

Text: popis
30.1. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (P – Š), Poche a kol., Academia Praha 1982