Graficke pismenko Přestože Kbely jsou poprvé zmíněny již roku 1130, až do moderní doby neexistovala potřeba po existenci samostatného svatostánku – obec byla malá, obyvatelé příslušeli podle vrchností k okolním obcím a jejich farnostem. Situace se změnila až s nárůstem obyvatelstva počínajícím v polovině 19. století, který pokračoval i ve století dvacátém. Prvním svatostánkem byla kaple sv. Alžběty zřízená roku 1932 dr. Noskem ze stodoly domu na nároží dnešní Vrchlabské a Železnobrodské ulice. Původně pouze provizorní stavba sloužila až do 90. let 20. století. Tehdy již byla značně zchátralá, bohoslužby byly slouženy v náhradních prostorách a nakonec musela být kaple zbořena.

 
Graficke pismenko V letech 2001 – 2003 byla kaple nahrazena novostavbou nového kostela. Ideový návrh nové svatyně vypracoval brněnský rodák arch. Bernard d'Ambros, který je též autorem vnitřní výzdoby a okenních vitrají. Jeho návrh vychází ze zasvěcení stavby. Samotný projekt vypracoval a stavbu vedl Jan Korenčík. Kostel byl slavnostně vysvěcen 13. června 2004 jako farní kostel nově zřízené farnosti spravované sekulárním řádem františkánů. Bohoslužby jsou zde pravidelně slouženy v neděli ráno a ve čtvrtek večer.
 
Graficke pismenko Ideový návrh dal kostelní lodi podobu oválného bochníku chleba, z něhož byla část již odkrojena a rozdána potřebným. Symbolizuje tak dobročinnost světice. Vstupnímu průčelí dominuje otevřená zvonice vytvořená jako otevřený rám završený pozlaceným křížem.

Text: historie
5.1. 2015 - Jiří Špaček podle různých internetových informací