Graficke pismenko Vesnice Božetín, zvaná dříve Fasattengrün, se rozkládá přibližně 3 kilometry jihovýchodně od Lubů a 18 kilometrů severovýchodně od centra Chebu. Její historie je doposud prakticky neznámá. Víme, že již ve 12. století náležela k majetku kláštera ve Waldsassen. O tvrzi, která v ní prokazatelně existovala, nebyla dosud nalezena žádná písemná zmínka. Není proto známo, kdo a kdy ji vystavěl. Snad vznikla ještě za vlastnictví vsi klášterem některým jeho služebníkem, majícím za povinnost starat se o tuto část waldsassenského zboží. Její zánik je nutno klást zřejmě do průběhu 15. století.

 
Graficke pismenko Gotická tvrz byla založena pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Stávala v západní části vsi u bývalého domu číslo 3, severovýchodně od malého rybníčku a jihozápadně od křižovatky cest a návsi. Dochovalo se z ní poměrně výrazné okrouhlé tvrziště o průměru asi 16 metrů, pouze v jihozápadní části poškozené mladším zásahem. Opevnění tvrziště tvořil vodní příkop, jehož největší zbytek se táhne podél západního a severního okraje tvrziště o šířce až 6 metrů u dna a 15 metrů ve vrcholu. Jižně od tvrziště se rozkládá malý rybníček, který zřejmě býval součástí opevnění sídla a tvořil zásobárnu vody pro příkop. Tvrziště bylo po zániku staveb využíváno jako pastvina, v blíže neznámé době přímo na něm vznikla hospodářská budova neznámého účelu, po roce 1900 opět zaniklá.
 
Graficke pismenko Božetínské tvrziště dnes patří k méně známým památkám Chebska. Kromě jiných důvodů je to zapříčiněno jistě rovněž skutečností, že v letním období je silně zarostlé vegetací a tím prakticky nepřístupné.

Text: historie
6.7. 2002 - Jiří Úlovec / Hrady, zámky a tvrze na Chebsku