Graficke pismenko Bílina je severočeská říčka, 83,8 km dlouhá, jedná se o levostranný přítok řeky Labe, pramenící nedaleko Kálku Krušných horách. Řeka je neblaze proslulá svým znečištěním - o níž se v Mostě se zpívalo, že „když se k ní přičuchneš, chytaj tě křeče“. Původ jména však nasvědčuje o opaku. Pochází z přídavného jména bílý, ve staročeské podobě biel, což znamenalo bílá, tedy čistá, průzračná voda. Silné znečištění vody je následkem lidské činnosti a  souvisí s průmyslovou oblastí, kterou řeka protéká - na horním toku ještě voda splňuje přísné normy a je vhodná i pro kojence. Písemně je řeka poprvé zmíněna roku 1119 v Kosmově kronice ve tvaru Belina (původně Bielina) a Bielina řěka v kronice Dalimilově. Jméno řeky přešlo i na přemyslovský opěrný a správní bod v severních Čechách, dnes město Bílina (Belinensis urbis). Na německých mapách se až do 20. století zachovalo původní slovanské jména Biela. Toto pojmenování se dodnes používá v Mostě a v celém povodí v podobě Běla. Její povodí je velmi úrodné a již od pravěku bylo osídleno. V 70. letech 20. století, během bourání starého Mostu, bylo koryto řeky přemístěno mimo své původní řečiště do tzv. koridoru těsně pod úpatím vrchu Hněvín se zbytky středověkého hradu Landeswarte.

Text: historie
7.9. 2013 - Prudký Martin podle Zeměpisná jména Československa - I. Lutterer, M. Majtán, R. Šrámek


OOO