Graficke pismenko Nejstarší hrad měl úzké kosodélné jádro na temeni klesající ostrožny a předhradí v západním svahu ostrožny a na jejím jižním konci. Kolem roku 1320 byl v čele jádra hradu na severní straně postaven bergfrit (obranná věž). Ten navíc chránila silná štítová hradba. Pravý úhel jejího zalomení je natočen proti stoupajícímu temeni ostrožny na severu tak, aby účinně odrážel střely. O něco níže, na jih od původního jádra hradu, byl postaven obdélný palác. Celé jádro hradu tak bylo účinně skryté za bergfritem a chráněné před útokem od severu.

 
Graficke pismenko Západní hradba předhradí byla ve 14. stol. zesílena a vstup byl opatřen novou čtverhrannou branskou věží. Ta má dosud širší portál pro povozy a koně a užší portál pro pěší. Tuto bránu chránil padací most a ve skále vylámaný příkop. Někdy v této době byl k hradnímu jádru na jihu přistavěn čtverhranný donjon (obytná věž).
 
Graficke pismenko Hradní palác byl v 15. stol. podsklepen a v jeho přízemí byla nejpozději v této době zřízena cisterna na dešťovou vodu. Studna totiž na hradě chyběla. Hrad byl v polovině 15. století rozšířen k severu o nové předhradí. Na temeni ostrožny byla nad bergfritem postavena další válcová věž, zvaná Hladomorna. Ta byla hradbou předhradí propojena s bergfritem na jihu a s bránou nového předhradí na západě. Prostor nového předhradí se od Hladomorny svažuje celkem prudce na jih k jádru hradu a na západ k přístupové cestě. Vstupní brána se nachází v severozápadním rohu nového předhradí. Má podobu půlkruhové branské věže s portálem brány v jejím čele a druhým portálem ve vnitřním plochém průčelí. Podél západní hradby nového předhradí byly při cestě postaveny hospodářské budovy. Na opačné straně byl na návrší nad bránou postaven nový obdélný palác. Ten byl později využíván jako sýpka. Před hradbou nového předhradí byl na severu vyhlouben příkop. 300 m před hradem byla někdy po polovině 15. století postavena 160 m dlouhá "Česká zeď" (Bohmische Mauer). Ta přepažila ostrožnu v jejím nejužším bodě od východu k západu a zabránila tak přímému přístupu ke hradu z nejvíce ohrožené severní strany. V jejím středu je brána v dovnitř otevřené čtverhranné branské věži a další čtverhranné bašty stojí na obou koncích zdi. Někdy v této době byly k hradbám nového předhradí přistavěny dvě válcové bašty, jedna na severu a druhá na západě.
 
Graficke pismenko K dalším zásadním změnám na hradě došlo kolem roku 1580 za Wolfganga z Hofkirchenu, kdy bylo staré gotické jádro hradu přestavěno na renesanční zámek. Původní gotický palác byl s výjimkou sklepení stržen a nahrazen renesančním palácem. Donjon byl také renesančně přestavěn a v jeho sousedství vznikla nová renesanční křídla s malým pětibokým nádvořím. Původní brána do starého předhradí začala někdy v 17. stol. překážet a tak na jih od ní postavili nový most přes příkop na třech zděných pilířích. Hradba zde na konci tohoto mostu již nestojí. Je docela možné, že ji úplně zbourali při výstavbě nového vjezdu.
 
Graficke pismenko Renesanční omítky měly červené armování v nárožích, dosud patrné především na donjonu. V této části hradu je k vidění také hradní kaple se zbytky štukové výzdoby.

Text: popis
5.8. 2013 - Pavel Semple, zdroj: Místní brožura


OOO