Graficke pismenko Na pravém břehu Úterského potoka, mezi jeho dvěma menšími přítoky nedaleko (na severovýchod) vesnice Sviňomazy stával na skalnatém srázu malý hrad. Jeho existenci dosvědčuje vedle nepatrných pozůstatků a pramenných zpráv i místí jméno U starého (nebo též Pustého) zámku.

 
Graficke pismenko Počátky rodů označovaných později přízviskem „z Hrádku“ jsou dosti nejasné. Není vyloučeno, že pocházejí od všerubských bratrů Vícemila a Hhrdibora, žijících ve 13. století a  spřízněných s velmožem Hroznatou. Jejich potomkem by pak mohl být Sulek z Erpužic, který svědčil r. 1329 v kupní listině. Snad ho můžeme ztotožnit s otcem prvního skutečně známého majitele Sviňomaz Sulkem. Ten se připomíná r. 1360, pak znovu r. 1379 spolu Konrádem, který měl na Sviňomazech svůj podíl a zemřel r. 1380 či 1381.
 
Graficke pismenko Z prvního výskytu přízviska „z Hrádku“ v této době lze usoudit, ačkoli se nám nedostává jiných přímých zpráv, že hrad vznikl někdy ve 14. století. Sezema a Jan z Hrádku, nejspíše Sulkovi synové, prodali r. 1381 Sviňomazy bratrům Zachariášovi a Bořivojovi z Chrustenic. Protože Sezena a Jan měli ještě dva bratry, rod se značně rozvětvil. Od Martina (1394 – 1424), častěji uváděného jako Maršík ,jenž držel hrad Lopatu, pocházeli Lopatové z Hrádku, kteří však brzy zemřeli. Martinovou dcerou byla Jitka z Hrádku, manželka Evana z Nečtin a majitelka Bubnu. Další bratr Sulek byl v l .1389 až 1415 chotěšovským proboštem a přenechal svůj statek Encovany třetímu z bratrů, Janovi. Ten také žil asi nejdéle a snad držel r. 1431 Hrádek. Sezema vlastnil r. 1379 Smědčice a později i Robčice. Měl syna Markvarta, jenž se ve dvanácti letech stal r. 1400 farářem v Erpužicích, a dále Jiříka, uváděného r. 1425. Řadu dalších drobných feudálů téhož jména nedovedeme však opět přesněji zařadit do příbuzenských vztahů. Spojoval je znak napříč trojmo děleného štítu s hořící koulí. Z dalších držitelů Hrádku se objevuje Janův syn Marvart ještě r. 1452 a 1466, kdy mu byly zastaveny Rozněvice. Pak opět nevíme, kdo z mnoha připomínaných členů rodu byl majitelem Hrádku a to až do r. 1473, kdy jej vlastnil Linhart z Hrádku, jenž byl také hejtmanem v Třeboni. Ten však již asi na hrádku nesídlil. Psal se na Erpužicích a po něm následující Jan na Mydlovarech, kde si vybudoval tvrz. A tak, když Jan r. 1520 prodával statek Linhartovi Markvartovi z Hrádku, byl Hrádek označen za pustý. Statek byl pak připojen k Trpístům. Rod Markvartů z Hrádku byl i nadále silně rozvětven a vzájemné vztahy jeho jednotlivých příslušníků nedovedeme zatím přesněji určit.
 
Graficke pismenko Sviňomazský Hrádek byl od roviny na západní straně oddělen příkopem, od jižní násypem i příkopem, ostatní strany mají dostatečnou přírodní ochranu. Hluboký příkop dělil celý prostor na hrad a předhradí. Od jihu vedla přístupová cesta k asi 6 m širokému pozůstatku brány, opatřené původně padacím mostem přes příkop. V nepravidelném čtverhranu předhradí byla na jihozápadě vodní nádržka, po níž zůstala asi 8 m široká jáma. Druhý vstup do předhradí vedl z údolí do severozápadního rohu, z něhož zbyla asi třímetrová mezera. V jižní části vlastního hradu, který byl dosti malý, stála pravděpodobně věž, vedle níž zůstalo místo jen na nevelký dvorek. Dnes jsou pozůstatky hradu tak nepatrné, že je lze v zalesněném terénu sotva objevit.

Text: historie
27.1. 2005 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy

tianDe Praha

Hrádek založen byl ve 14. stol. a prvním jeho známým držitelem byl Sulek, jenž se r. 1360 připomíná a okolo r. 1380 zemřel. Asi v ten čas žili bratří Sezema a Jan, kteří statek svůj ve Sviňomazích, Zachaři a Bořivojovi, bratřím z Chrustenic, prodali. Sezema, jenž patřil ku předkům Markvartů ze Hrá…
historie - A.Sedláček Hrady, zámky a tvrze Království českého
Nedaleko Sviňomaz stával nevelký hrad, většinou uváděný pouze jako Hrádek. Název Sviňomazský obdržel až ve 20. století. Hrad se rozkládal na skalnatém návrší nad pravým břehem Úterského potoka. Byl umístěn na hraně planiny, která strmě padá do potoka. Skládal se ze dvou částí – těsného jádra …
turistické -
Jeho dějiny nejsou příliš známé, protože míst se jménem Hrádek bylo v Čechách víc. Jako první se psal z Hrádku roku 1360 Sulek. Ten patřil asi k Sulkovi z Erpužic a nejspíš i hrad založil. Po něm jej získávají jeho dva synové – Sezema a Jan. Ale nakonec jej má v držení pouze Jan a po jeho smrti jej …
historie - Naďa Zíková
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu