Graficke pismenko Na pravém břehu Úterského potoka, mezi jeho dvěma menšími přítoky nedaleko (na severovýchod) vesnice Sviňomazy stával na skalnatém srázu malý hrad. Jeho existenci dosvědčuje vedle nepatrných pozůstatků a pramenných zpráv i místí jméno U starého (nebo též Pustého) zámku.

 
Graficke pismenko Počátky rodů označovaných později přízviskem „z Hrádku“ jsou dosti nejasné. Není vyloučeno, že pocházejí od všerubských bratrů Vícemila a Hhrdibora, žijících ve 13. století a spřízněných s velmožem Hroznatou. Jejich potomkem by pak mohl být Sulek z Erpužic, který svědčil r. 1329 v kupní listině. Snad ho můžeme ztotožnit s otcem prvního skutečně známého majitele Sviňomaz Sulkem. Ten se připomíná r. 1360, pak znovu r. 1379 spolu Konrádem, který měl na Sviňomazech svůj podíl a zemřel r. 1380 či 1381.
 
Graficke pismenko Z prvního výskytu přízviska „z Hrádku“ v této době lze usoudit, ačkoli se nám nedostává jiných přímých zpráv, že hrad vznikl někdy ve 14. století. Sezema a Jan z Hrádku, nejspíše Sulkovi synové, prodali r. 1381 Sviňomazy bratrům Zachariášovi a Bořivojovi z Chrustenic. Protože Sezena a Jan měli ještě dva bratry, rod se značně rozvětvil. Od Martina (1394 – 1424), častěji uváděného jako Maršík ,jenž držel hrad Lopatu, pocházeli Lopatové z Hrádku, kteří však brzy zemřeli. Martinovou dcerou byla Jitka z Hrádku, manželka Evana z Nečtin a majitelka Bubnu. Další bratr Sulek byl v l .1389 až 1415 chotěšovským proboštem a přenechal svůj statek Encovany třetímu z bratrů, Janovi. Ten také žil asi nejdéle a snad držel r. 1431 Hrádek. Sezema vlastnil r. 1379 Smědčice a později i Robčice. Měl syna Markvarta, jenž se ve dvanácti letech stal r. 1400 farářem v Erpužicích, a dále Jiříka, uváděného r. 1425. Řadu dalších drobných feudálů téhož jména nedovedeme však opět přesněji zařadit do příbuzenských vztahů. Spojoval je znak napříč trojmo děleného štítu s hořící koulí. Z dalších držitelů Hrádku se objevuje Janův syn Marvart ještě r. 1452 a 1466, kdy mu byly zastaveny Rozněvice. Pak opět nevíme, kdo z mnoha připomínaných členů rodu byl majitelem Hrádku a to až do r. 1473, kdy jej vlastnil Linhart z Hrádku, jenž byl také hejtmanem v Třeboni. Ten však již asi na hrádku nesídlil. Psal se na Erpužicích a po něm následující Jan na Mydlovarech, kde si vybudoval tvrz. A tak, když Jan r. 1520 prodával statek Linhartovi Markvartovi z Hrádku, byl Hrádek označen za pustý. Statek byl pak připojen k Trpístům. Rod Markvartů z Hrádku byl i nadále silně rozvětven a vzájemné vztahy jeho jednotlivých příslušníků nedovedeme zatím přesněji určit.
 
Graficke pismenko Sviňomazský Hrádek byl od roviny na západní straně oddělen příkopem, od jižní násypem i příkopem, ostatní strany mají dostatečnou přírodní ochranu. Hluboký příkop dělil celý prostor na hrad a předhradí. Od jihu vedla přístupová cesta k asi 6 m širokému pozůstatku brány, opatřené původně padacím mostem přes příkop. V nepravidelném čtverhranu předhradí byla na jihozápadě vodní nádržka, po níž zůstala asi 8 m široká jáma. Druhý vstup do předhradí vedl z údolí do severozápadního rohu, z něhož zbyla asi třímetrová mezera. V jižní části vlastního hradu, který byl dosti malý, stála pravděpodobně věž, vedle níž zůstalo místo jen na nevelký dvorek. Dnes jsou pozůstatky hradu tak nepatrné, že je lze v zalesněném terénu sotva objevit.

Text: historie
27.1. 2005 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy