Graficke pismenko Stavba velké dyjské přehrady s vysoko vzedmutou hladinou vod, omývajících boky bítovského hradního vrchu, nenávratně změnila osobitý ráz údolí, do něhož po staletí shlíží středověký hrad Bítov. To, že hrad vznikl v místech předurčených strategickou polohou a přírodním útvarem k hájení jižní moravské hranice, souvisí nepochybně se starším osídlením těchto míst. Svědčí o tom archeologické nálezy na blízkém Palliardiho hradisku z mladší doby kamenné, železné i hradištní a vykopávky z pohřebiště na protějším břehu Želetavky z doby Velkomoravské říše.

 
Graficke pismenko Dnešní podoba původně panovnického hradu, jehož existence je bezpečně doložena k roku 1185, který však tehdy jistě už delší dobu stál, je výsledkem mnoha stavebních proměn, takže původní středověký ráz jednotlivostí i celku je značné porušen. Nejstarší zachované raně gotické články, klínová věž v západní části velkého nádvoří a podobná, dnes stavebně začleněná do jihovýchodního nároží hradního paláce, svědčí o rozsáhlé výstavbě hradu v druhé polovině 13. století, nejspíše v době velkého opevňování hranice proti Rakousům za Přemysla Otakara II. Tehdy se totiž v našem pevnostním stavitelství vyskytují podobné útvary věží, vysunutých na nejexponovanější místa hradní soustavy. Hradní jádro bítovské bylo také zajištěno rozsáhlou, z větší části dochovanou hradební soustavou se západní hláskou klínového tvaru v místech zálomu hradeb. Dokonalé využití terénu svědčí o tom, že tento z nejmocnějších článků podyjské obranné pohraniční soustavy pevně ovládal nejen celý zákrut údolí Želetavky nad jejím soutokem s Dyjí, ale i vzdálené okolí, zvláště ve spojení se sousedním hradem Cornštejnem. Hrad Bítov byl však kromě svého obranného úkolu nejméně od roku 1222 i sídlem krajských královských úředníků nové státní správy, která na Moravě nastoupila na začátku 13. století, když tam kolem roku 1200 zanikla údělná knížectví. V jeho podhradí vzniklo sídliště s rotundou sv. Václava, jejíž loď byla přejata v druhé polovíně 13. století do nového raně gotického kostela jako sakristíe, kdežto apsida byla ubourána.
 
Graficke pismenko Obratnou politikou, kterou učinila na sobě finančně a vojensky závislým i krále, získávala šlechta zástavou rozsáhlá území i královské hrady. To se stalo roku 1307 také s Bítovem, jejž obdržel lénem poslední královský správce bítovského kraje Rajmund z Lichtenburka. Roku 1498 přešel hrad do dědičného vlastnictví tohoto rodu a po jeho vymření do rukou dalších šlechtických držitelů. V majetku šlechty se stal často nástrojem protikrálovské politiky. S vývojem vojenství mění se i tvářnost hradu a vzhled jeho obranných zařízení. Patrně v druhé polovině 15. a počátkem 16. století byla nově zřízeným předhradím s dvěma hranolovými věžemi zpevněna jižní a východní strana hradu. Jednotlivé gotické části byly stavebně sjednoceny v mohutný dvoupatrový palác s malým nepravidelným vnitřním nádvořím, do něhož se nyní vcházelo předhradím nové mocné hranolové věže, vestavěné mezi jihozápadní palácové nároží a jihovýchodní nároží hospodářského křídla při jižní hradbě. Vznik hospodářských budov jasně ukazuje, že hospodářská soustava se v 16. století vyvinula od systému činží k hospodoření šlechty na velkostatku ve vlastní režií.
 
Graficke pismenko Některé stavební úpravy na hradě byly provedeny ještě na počátku 17. století, zvláště přestavba v jádře gotické kaple na nádvoří (1638). Při romantické novogotické úpravě v druhé a třetí čtvrtině 19. století dostalo se hradu v podstatě dnešního vnějšího vzhledu a kaple na nádvoří byla rozšířena, kdežto uvnitř paláce vznikly sály s novogotickou výmalbou. Hodnota této úpravy, jež místy až k nezřetelnosti zastřela stopy středověkého vývoje hradu, je především v jeho větším stavebním zabezpečení.
 
Graficke pismenko Hrad Bítov, vytvářející zajímavou romantickou kulisu v podivuhodné přírodní podyjské scenerii, inspiroval četné malíře (Zvěřina, Havelka). Je přesvědčivým dokladem architektonického vývoje původně panovnické, později šlechtické pevnostní stavby. Odjinud převezené vnitřní novogotické zařízení dokresluje vhodně ráz interiérů z 19. století, jiné prostory zaplňuje rozsáhlá bítovská zbrojnice, založená na začátku 18. století.

Text: historie
28.5. 2002 - Antonín Bartušek