Graficke pismenko Podle nejstarší zprávy o Divicích z r. 1318 zde seděli na vladyckém díle vladykové Oneš, Juřík a Vratislav. Jejich pečetidlo, jedno z nejstarších u nás dochovaných šlechtických pečetidel, je uloženo ve sbírkách Národního muzea Praze.

 
Graficke pismenko R. 1346 držel Divice Léva z Divic, který kolonizoval okolní krajinu a přestavěl původní vladycké sídlo na tvrz, jejíž dominantu tvořila mohutná, čtyřpatrová věž s přilehlým areálem, obehnaným hradbou. Jeho potomci drželi Divice ještě r. 1481 (Jan starší z Divic, který se podepisoval také Scrofa – Svině). V r. 1482 držel Divice Zikmund Fremut z Krásného dvora. Od něho je z r. 1512 koupil Jiřík Osterský ze Sulevic, který v r. 1513 prodal statek Janovi z Kauče, ten r. 1515 Janu Hrzkovi z Mšena a Jan Hrzek r. 1529 Jiříkovi z Lobkovic. Po Jiříkovi zdědili Divice jeho synové Děpolt a Jindřich.
 
Graficke pismenko Jindřich dal po r. 1560 divickou tvrz přestavět na renesanční zámek, přičemž byly stavení i věž omítnuty a vyzdobeny renesančním sgrafitem. Tato přestavba, jejíž rozsah přesně neznáme, zadlužila Jindřichova nástupce Děpolta mladšího tak, že byl nucen prodávat ostatní majetek, aby divický zámek udržel. Ani to však nepomohlo, takže r. 1596 musel prodat Divice se zámkem Janovi ze Šelmberka. Ten však po roce zemřel a o dědictví po něm vznikl spor mezi Janem Rudolfem a Kryštofem Jaroslavem Trčkou z Lípy na jedné a Janem Zbyňkem Zajícem z Házmburka a Maxmiliánem Lvem z Rožmitálu na straně druhé. Trčkové dědictví drželi, avšak museli vyplatit druhé straně 4500 kop grošů míšeňských odškodného. V r. 1601 koupil Divice od Trčků Kryštof z Lobkovic. V lobkovickém majetku zůstaly až do r. 1656, kdy pro neúnosné zadlužení musel být zámek s dvorem i vesnicí prodán Kryštofovu největšímu zřiteli Janu Vilému Vogtovi z Hunoldtsteina. Později získal Divice Jan z Corn, po jehož potomcích je zdědil Arnošt Gotfried Schütz z Leypoldsheimu. Tehdy patřily k divickému panství vsi Divice se zámkem a dvorem, Vinařice, Solopysky, Kozojedy, Třeboc, Horní Ročov (dnes Ročov), Konětopy a Markvarec. Na divickém zámku už bydlili pouze vrchnostenští úředníci. Po posledním potomku rodiny Schützů Arnoštu Jaroslavovi, hejtmanu Boleslavského kraje, zdědil r. 1720 divické panství Karel Daniel Pachta z Rájova, jehož potomci, bydlící na zámku v Cítolibech, je vlastnili až do r. 1797. Tehdy koupil panství Jakub Wiemmer, který je v r. 1802 prodal knížeti Josefovi ze Schwarzenberka. Schwarzenberkové vlastnili divické panství až do první pozemkové reformy v r. 1924.
 
Graficke pismenko V r. 1802 byl zámek i pivovar, postavený jižně od věže v místě nynějších stájí, v sutinách, jež byly v r. 1810 spolu se zbytky tvrze severně od věže zbořeny. Na jejich místě vznikly nové hospodářské budovy. Z původních přestaveb tvrze a zámku se zachovala západně od věže suchá sklepení.
 
Graficke pismenko Od r. 1950 slouží všechny objekty bývalého divického zámku JZD v Divicích. V r. 1956 byla věž opravena a nově zastřešena. V jejím prvním patře jsou parné zbytky freskové malby, kterou je možno datovat do konce 15. století. V druhém patře bylo na stěnách 38 erbů držitelů Divic a příbuzných rodu, z nichž některé jsou ještě znatelné.

Text: historie
25.10. 2005 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy