Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Nejsvětější Trojice - význam, historie

Graficke pismenko Nejsvětější Trojice (také Svatá Trojice, Boží Trojice, trojjediný Bůh) je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, které sdílejí jedno božství: Bůh Otec (Bůh, stvořitel světa), Bůh Syn (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bůh Duch Svatý (posvětitel světa). Nejsvětější trojici symbolizuje trojhran (obvykle malovaný s vševidoucím okem uprostřed).

 
Graficke pismenko Ve Starém zákoně výslovná zmínka o Bohu jako o Trojici není. Tu nacházíme v Novém zákoně, v Matoušově evangeliu (28, 19–20) ve formulaci, přikazující křtění ve třech jménech (ne nutně osobách). Formulace zní: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal." (Ježíš Kristus).
 
Graficke pismenko Trojjedinost byla závazně definována roku 381 na prvním konstantinopolském koncilu.
 
Graficke pismenko Podle některých odborníků tento výrok takhle Ježíš nevyslovil, a posun významu k trojjičnosti je spíše odrazem pozdější reflexe, odpůrci poukazují na to, že představa trojice odporuje absolutnímu monoteismu. Odborníci se v názorech rozcházejí.

Text: historie
30.9. 2012 - E. Horáková podle cs.wikipedia.org