„Čtvrť“ Zichpil je společně s židovským městem lokalitou města Humpolec, nacházející se mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci „za městem“ začali na tomto místě usazovat koncem 17. století. Pojmenování lokality „Zichpil“ je však prokazatelně starší, i když se zde souvislá zástavba před 18. stol. nenalézala. R. 1785 zde byl vystavěn pozdně barokní toleranční kostelík, který postavil mistr Krpálek z Hradce, zachováno původní zařízení z r. 1814 od truhláře Wagnera a malíře Výtiska. Unikátně zachovaný kostel byl prohlášen nemovitou kulturní památkou.

 
Graficke pismenko Souvislá zástavba zde začala vznikat v téže době, tj. od 80. let 18. století, a to především v souvislosti s josefínskými reformami. Proces zastavění byl dokončen v prvních desetiletích 19. století. Situace je dobře patrna na mapách III. vojenského mapování a stabilního katastru. Jednalo se o menší roubené, částečně roubené i zděné domky téměř bez hospodářského zázemí pro chudé obyvatelstvo – drobné řemeslníky, námezdní síly apod.
 
Graficke pismenko Bohužel tato unikátně zachovaná lokalita začala být od 60. let 20. století postupně ničena odbouráváním jednotlivých objektů. Další vlna nastala koncem 80. let, kdy mj. došlo k výstavbě „řadovek“ do Židovského města – naproti jedné z mála prohlášených nemovitých kulturních památek – synagoze. Přesto se ještě v této době uvažovalo o prohlášení lokality za Městskou památkovou zónu. Likvidace dalších ze zbývajících domků probíhá i nadále (nejnověji 30. 6. 2009 bylo dokončeno zboření objektu č. p. 337 a zároveň je v řízení povolení o odstranění č. p. 354).
 
Graficke pismenko Z konce 18. stol. pochází i dům č.p. 338, Nápravníkovo stavení. Jedná se o poloroubený přízemní domek se zděnou částí kolem černé kuchyně a bočním zděným přístavkem chlívku. Světnice je roubená se zděným průčelím do ulice a rozdělená dodatečnou příčkou. Pod světnicí se nalézá valený sklípek, do kterého se chodí schůdky z předsíně. Stropní trámy jsou zároveň vaznými trámy krovu, strop – jednoduchý fošnový záklop. Krov je jednoduchá hambalková soustava se střední vaznicí, střecha sedlová s polovalbou na jižní straně, kde se zachovalo prkenné bednění štítu. Krytinu tvořil šindel, na kterém je několik vrstev lepenky.
 
Graficke pismenko S datací objektu nám výrazně pomáhá dendrochronologický průzkum, který dokáže z podkorních let dřeva, na použitých dřevěných prvcích stavby, určit přesně rok pokácení stromů z kterých byla vytesána např. konkrétní krokev střechy či stropní trám. Odebrané vzorky prozrazují, že převážná část vznikla na samém konci 18 století, v letech 1793-1794 a dostavba pak po roce 1840.
 
Graficke pismenko Od poloviny 90. let 20. století po úmrtí poslední majitelky a komplikovaném dědickém řízení, objekt postupně chátral, stal se úkrytem vandalů, kteří objekt značně poškodili. Proto byl objekt na náklady Města Humpolce provizorně obehnán pletivem. Do objektu postupně začalo zatékat, vrcholem byla zima 2005-2006, kdy pod náporem sněhu praskla krokev (vzdálenost krokví od sebe je 2 metry!) a došlo k propadnutí této části střechy, díky čemuž začalo do domku masivně zatékat. Zatékalo i mnohými dalšími dírami (způsobenými padajícími větvemi a popraskáním vyžilé lepenky). Voda protékající půdou zasáhla i roubení světnice v přízemí, došlo k hnití a dokonce k výskytu dřevomorky. V roce 2009 se Nápravníkovo stavení dostalo do majetku Města Humpolce a do správy obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s. (společnost se zabývá péčí o památky a ekologicko-vlastivědnou činností v regionu Humpolecka). Dům byl zajištěn, byly vypracovány odborné posudky na jeho záchranu a postupně byl opraven. R. 2012 byl dům prohlášen kulturní památkou. Po dokončení rekonstrukce domu byl dne 7. 7. 2012 pro veřejnost slavnostně otevřen skanzen Zichpil. Slavnostní otevření skanzenu provázelo vystoupení folklorních souborů a komentované prohlídky skanzenu a tolerančního kostela.

Text: historie
9.7. 2012 - Oldřich Vacek, http://www.castrum.cz/skanzen-zichpil, E. Horáková - Umělecké památky Čech 1., E. Poche a kol.


OOO