Graficke pismenko Kostel je trojlodní – jižní loď je o něco užší než severní – s pětibokým uzávěrem presbytáře i bočních lodí. Při jižní lodi je gotická kaple – dnešní sakristie. Za jejím uzávěrem je schodišťová věž s točitým schodištěm. Tím se vchází do jižní věže. Dříve byly obě věže o patro vyšší a spojoval je můstek. Je možné, že věže plnily i strážní fukci a proto měly zvláštní vstup. Mohutné věže stojí po stranách presbytáře.

 
Graficke pismenko Západní portál byl novogoticky upraven, původní je jen část ostění. V severním průčelí jsou dvoudílná zdobná okna a portál – původní z let 1260–70. Portál je zdoben polosloupky s hlavicemi s listovím a polokruhovým tympanonem. V přízemí severní věže je kruhové okno s profilovaným ostěním. V jižním průčelí je portál pseudogotický a široká trojdílná okna pocházejí ze 16. století. Okna presbytáře mají částečně původní kružby. Sakristie má úzká gotická okna a původní pravoúhlý odstupňovaný portál s původními dveřmi.
 
Graficke pismenko Boční lodě jsou od hlavní oddělené pilíři s hrotitými arkádami. Presbytář i všechny lodě jsou sklenuty křížovou žebrovou klenbou. Výzdoba patek a konzol je většinou pseudogotická z let 1876–77. Po obou stranách presbytáře jsou raně gotické sedilie. Výklenkový sanktuář pochází z konce 14. století, stejně jako novější arkýřové pastoforium (místa pro ukládání liturgických nádob a hostií). Pod presbytářem se nachází krypta z doby výstavby kostela s hvězdovou žebrovou klenbou – dnešní kaple sv. Kateřiny. Kruchta je v západní části lodi. Původně byla v kostele románská kazatelna (zřejmě sem přenesená z některého z kostelů, které stávaly na blízkých hradištích), její část je uchovávána v lapidáriu Národního muzea v Praze. Byla nesena kamennou obludou stojící na dvou lvech.
 
Graficke pismenko Ve vnějších zdech kostela je zasazeno 16 renesančních náhrobníků (16. a 17. století).

Text: popis
16.12. 2007 - Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1978)