hrobka Lichnovských

mauzoleum knížat Lichnovských

Graficke pismenko Mauzoleum Lichnovských v Chuchelné je vystavěno v novogotickém slohu jako centrální dvoupodlažní stavba oktogonálního půdorysu, rozšířená bočními pravoúhlými prostory do tvaru řeckého kříže. Na čtyřech, resp. na třech volných stranách je centrální jádro stavby prolomeno menšími gotizujícími okny s bohatou profilací špalet.

 
Graficke pismenko Hrobní část zapuštěná do země (krypta) je provedena v kameni a na ní, jako na podezdívce, spočívá tělo stavby z režného zdiva. Římsa ve výšce korunních říms bočních prostorů odděluje horní, bohatě členěnou ortogonální centrální část stavby působící dojmem tamburu. Tu po celém obvodu prolamuje galerie bohatě profilovaných slepých a pravých oken. Ty jsou na každé straně, pokud to možnosti dovolují, čtyři, oddělené sloupky s rostlinnými hlavicemi z terakotových prefabrikátů. Dvojice pravých oken je vždy uprostřed mezi dvojicí slepých. Na kladí nad galerií navazuje jehlancová střecha z pálených tašek vrcholící litinovým křížem.
 
Graficke pismenko Kromě pravoúhlých prostorů ve směru světových stran přiléhá ke stavbě ještě na severozápadní straně okrouhlý válcový prostor s kuželovou střechou, prolomený ve své horní části trojicí gotických oken. Je v něm umístěno vřetenové schodiště spojující horní část stavby se spodní kryptou. Boční pravoúhlé prostory tvořící ramena řeckého kříže jsou, až na protaženou vstupní předsíň, poměrně mělké. Jsou vzhledem k výšce centrální části nižší a jejich trojúhelníkové štíty, při základnách doprovázené schodovitými opěráky se stříškami, dosahují svou výškou až do úrovně korunní římsy. Samotné průčelní plochy těchto prostor jsou prolomena menším gotickým oknem, nad nímž je vždy ve štítu ještě jedno menší okénko. Mimo to je severní strana stavby ještě v suterénní části, tedy v zóně krypty, prolomena jednoduchým vstupem, kudy se původně vnášely rakve.
 
Graficke pismenko Monumentálním dojmem působí zejména vstupní partie s velkým portálem. Nároží jsou opět doplněna o opěrné pilíře, které však nestojí nakoso, ale v pravých úhlech v nárožích. Většinu průčelní plochy zabírá bohatě profilovaný portál o třech ústupcích. Dříky sloupků a žebra jsou provedeny z cihelných tvarovek, patky a hlavice sloupků z terakoty. Dveře zdobí bohaté kování a plocha tympanonu je prolomena kruhovým oknem. Nad portál do štítu byl umístěn krásný sochařsky pojatý erb Lichnovských z červeného pískovce. Bohatě profilovaná je i korunní římsa. Štít byl původně završen kamennou gotickou kyticí.
 
Graficke pismenko Interiér mauzolea je oproti monumentálně působícímu exteriéru poměrně komorní, až intimní. Je zde užito především kontrastu a kombinace omítaných ploch zdí a tektonických článků z režného zdiva a cihelných tvarovek. Takto jsou zdůrazněny polopilíře, oblouky, klenební žebra i přípory a samozřejmě nemůže chybět dekorativní „zubaté“ rámování oken. Horní část oktogonu se na všech stranách otevírá dvojicemi sdružených okének, což vzbuzuje spíše historizující románský dojem. Vyvrcholením interiéru je však mohutná centrální osmidílná klenba. Klenební žebra, stýkající se ve vrcholovém kruhovém svorníku, vybíhají po trojicích z přípor se sochařsky pojatými hlavicemi a patkami z terakoty. Patky přípor jsou umístěny vždy kousek nad samotnými pilíři. V předsíni bylo užito klenby křížové. Původní mobiliář je velice skromný a omezuje se na dřevěný neogotický hlavní oltář s iluzivním mramorováním. Velmi zajímavě je vyřešen ústřední motiv ukřižování, provedený jako vitráž. Ta je zasazena do vejčitého otvoru vimperku oltáře a prosvětlována za ním ukrytým oknem.Velmi překvapující a netypické je propojení krypty a kaple velkým kruhovým otvorem v podlaze, přičemž plochu kaple tvoří jen ochoz se zábradlím po obvodě.
 
Graficke pismenko Velmi prostě je řešena spodní část, krypta. Oktogonální jádro se otevírá segmentovými stlačenými oblouky z režného zdiva do bočních plochostropých prostor. Narozdíl od řady podobných staveb nebyly zde sarkofágy umístěny do těchto bočních ramen, ale stály v centru krypty, přímo pod otvorem v podlaze, aby byly vystaveny očím přítomných.
 
Graficke pismenko Stavba se řadí do objemné skupiny neogotických sakrálních staveb z režného zdiva v této oblasti Slezska, kvalitativně však řadu z nich značně převyšuje.

Text: popis
18.2. 2009 - Jan P. Štěpánek dle JUNG, J.: Stavební aktivita Lichnovských v letech 1890-1920. Bakalářská práce FF OU Ostrava. Ostrava 2004