Graficke pismenko Na místě, kde bylo v jedenáctém století založeno přemyslovské správní hradiště, byly při archeologických výzkumech nalezeny i stopy po pravěkém osídlení (doba bronzová – kultura slezskoplatěnická). Ostrožna (akropole) byla přepažena valem s příkopem a zřejmě zde byla dvě předhradí, jejichž vymezení není možné, ale byly zde nalezeny sídlištní objekty (až 300 metrů od valu akropole).

 
Graficke pismenko Lokalita je známa od roku 1789. Na přelomu 19. a 20. století zde prováděl výzkum J. L. Píč. V počátku 60. let 20. století tu pak bádali L. Hrdlička a L. Skružný. Kromě pravěkých objektů nalezli i dřevěné příbytky z mladší doby hradištní – a vyvrátili Píčovu domněnku o kamenném knížecím paláci. Jedinou kamennou stavbou byla zřejmě ohradní zeď v místě dnešního obloukovitého valu. Zajímavý je určitě nález kostrového pohřebiště v centru hradiště a také tři denáry Břetislava I. ukryté zde okolo r. 1050.

Text: historie
12.11. 2009 - Ivka (V. Čtverák, M. Lutovský, M. Slabina, L. Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003)