Graficke pismenko Blatné hradiště pochází patrně z halštatského či raně středověkého období. Leží cca 70 metrů západně od břehu Labe, v době svého fungování se však nacházelo na pravém břehu řeky, která v těchto dávných dobách hradiště obepínala obloukem na západní straně. Zbytek tohoto starého ramene Labe je stále patrný a lze doporučit k návštěvě. Přístup na hradiště vedl patrně přes mokřiny na východní straně.

 
Graficke pismenko Vlastní prostor hradiště je tvořen mírnou plochou vyvýšeninou převyšující okolní terén o 1 - 3 metry. Plošina o přibližně obdélníkovém půdorysu měří na délku 200 metrů, na šířku mezi 60 a 80 metry a je orientována od jihozápadu na severovýchod. Plošina je ohraničena terénní vlnou, která patrně označuje zbytek obvodové hradby a zdá se, že hradiště bylo opevněno po celém obvodu. Na jižní straně jsou patrné zbytky příkopu a zvláště na jihozápadním rohu hradiště je příkop stále hluboký 1 - 2 metry, jde o nejvýraznější pozůstatek opevnění. Vnitřek plochy hradiště je zemědělsky využíván, stejně jako jižní a západní okolí hradiště.
 
Graficke pismenko Hradba nebyla zkoumána a tedy nelze podat zprávu o její konstrukci. Z 19. století existují nejasné zprávy hovořící o shlucích opukových kamenů, spáleného dřeva a do červena přepálené hlíny objevené při rozvážení valů. Povrchový výzkum hradiště odhalil pouze keramiku datovanou do halštatského nebo raně středověkého období. Na podrobnější výzkum lokalita teprve čeká.

Text: historie
28.8. 2017 - Pavel Makovec (zdroje: Encyklopedie hradišt v Čechách. Vlastní pozorování v terénu).