Hradištko

Radyšek, Radisken

Dosud jediný známý popis hradiště

Čtvrtá, dne 25. září ohledaná a poslední z neproskoumaných ohrad župy Litoměřské jest Hradisko (Radisken) mezi Libšovcem a Meronici se rozkládající. Po dosti neschudne stezce od Meronic na Hradisko dostali jsme se s přítelem Michlem do ohrady Hradiska. Valy její, z čediče a  hlíny vystavené, byly někdy učinění velikáni: počínajíce na straně západní táhnou se u paty 13 sáhů šířky majíce, výšky pak 3–6 sáhů, kruhem dosti pravidelným po okrajích rozsáhlé, u prostřed značně prohloubené prostory k východu, kde veliké srázy počínají, a šířky i výšky valu ubývá; odtud postupuje val a s ním i šířka i výška zvolna opět k západu, kde průchodem od druhé části jest přetržen. Na severní i jižní straně malé nižeji než Hradisko ležící pahorky nalezneš, jichž srázy přirozené valy a příkopy činily. Uvnitř ohrady, která zcela podobá se kotlině, z níž kámen a hlína na valy vybrány byly, roste líska, smrčí, borovice, dub a modřín.

 
Graficke pismenko Průměrná délka ohrady od západu k východu činí 102 sáhů, šířka od severu k jihu 73 sáhů, celý ochoz 281 sáhů. Osamělé hory Liška, Kamýček a Vránek stojí jako na stráži Hradiska na straně východo-jižní; na severovýchodu spatříš Bílinu. Hradisko toto bývalo první mocnou ohradou proti župě Bílinské.

Text: historie
17.4. 2013 - J. K. Hraše: Předhistorické ohrady župy Litoměřské, Památky archeologické VIII, Archeologický sbor Musea království Českého, Praha 1870