Graficke pismenko Hrad byl zřejmě založen v polovině 14. století a nahradil tak starší sídlo pánů ze Štědré, které stávalo přímo v obci v místech domu č. p. 21. Poprvé se Štědrý hrádek objevuje v historických zprávách v roce 1361 jako sídlo Vícemila z Borku. Roku 1379 hrad koupili Rýzmburkové, resp. Boreš z Oseka a po jeho synech zde seděl od roku 1399 Bušek Calta z Kamenné Hory. Roku 1417, kdy hrad patřil Vilému Bukovinovi z  Pnětluk, se jej patrně vojensky zmocnil Jindřich z Plavna, který jej poté využíval jako základnu pro své vojenské akce proti králi Václavu IV. Proto byl o rok později hrad obležen královským vojskem a také, jak dokládají dosavadní archeologické nálezy, dobyt a vypálen. Majetek byl zanedlouho navrácen právoplatnému majiteli a král Zikmund mu za několik let udělil přímé povolení hrad obnovit. Vilém jej pak obratem roku 1445 prodal svému sousedovi a známému husitskému válečníkovi Jakoubkovi z Vřesovic a jeho synu Janovi. Roku 1488 se stal majetkem zboží Jan z Gutštejna, nedlouho poté bylo ale připojeno k sousednímu panství Prohořského hrádku a Štědrý hrádek přestal definitivně sloužit svému účelu, byl zanedlouho úplně opuštěn a postupně zanikl.

 
Graficke pismenko Areál vlastního hradu je dodnes na jihovýchodní straně od pokračující ostrožny oddělen hlubokým, ve skále vytesaným příkopem. Nad ním se vypíná hlavní obranná část hradu, nepřístupný skalní blok nesoucí zbytky 2 metry silné čelní zdi. Při patě bloku je zachována výrazná prohlubeň čtvercové cisterny. V dolním nádvoří jádra se dochovalo několik malých zbytků obvodového opevnění a především velmi zajímavé zbytky původního obdélného paláce ve formě dvou valeně klenutých sklepů pod úrovní dnešního terénu. Před hradem na jihovýchodě jsou pak ještě pozůstatky zřejmě pozdně gotické předsunuté bašty, která chránila druhé novější předhradí. Nelze vyloučit, že tato bašta vznikla v době obnovení hradu na místě obléhacího opevnění z roku 1418.

Text: historie
11.4. 2005 - © Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí koruny české, Libri 2004.