Graficke pismenko V oblasti mezi Doksy a Dubou tvoří bezesporu nejtypičtější dominantu kuželovitá čedičová hora nad vsí Vrchovanami, korunovaná hranolem zdiva hradu Starého Berštejna.

 
Graficke pismenko Starý Berštejn patří mezi mladé hrady, protože jeho založení spadá až do počátku 15. století. V r. 1402, když se četní synové Jindřicha Berky z Dubé, zvaného Jednooký, dělili o rozsáhlé dědictví, připadl na Jindřicha Hlaváče díl, v  němž dosud žádný hrad postaven nebyl. Jelikož se ve výčtu obcí Jindřichova podílu výslovně uvádí též hora nad vsí Vrchovanami, lze předpokládat, že se již při dělení počítalo s tím, že zde bude postaveno nové Hlaváčovo sídlo. Se stavbou hradu se nepochybně též hned započalo, neboť v r. 1407 zdědil Jindřich Hlaváč po zemřelém starším bratrovi Jestřebí a sotva by se pak již odhodlával k nákladné stavbě nového hradu. Můžeme tedy se vší pravděpodobností říci, že hrad Berštejn vznikl v prvém desetiletí 15. století.
 
Graficke pismenko Nevelká rozloha skalnatého vrcholu a jeho nepřístupnost dovolily umístit zde pouze obydlí panstva a nezbytné čeledě, hospodářská stavení byla rozložena na plošině přerušující svah kopce poněkud níže pod skalou. Z předhradí, do něhož se vstupovalo od východu branou chráněnou okrouhlou baštou v nároží hradební zdi, se zachovaly jen nepatrné zbytky. Od předhradí k vlastnímu hradu vedla již jen pěšina podél skály s dolním hradem, odkud bylo možno přístupovou cestu snadno hájit. Dolní hrad se skládal z nevelkého nádvoříčka, uzavírajícího hrad půlkruhovitě na severovýchodní straně a bezpečně ovládajícího přístup k hradu po severním a východním svahu, z protáhlého patrového stavení s valeně klenutými místnostmi v přízemí a ze skalního ostrohu, z něhož mohl být hrad chráněn proti přepadu od jihozápadu. Z prvního patra budovy dolního hradu se pak přecházelo do horního hradu, jímž byla obytná věž na skále, tyčící se příkře ještě několik metrů nad dolním hradem. Jak svědčí pozůstatky stavby, mělo vlastní obydlí pánovo nejméně dvě podlaží. Ve spodním je dosud dobře zachována místnost sklenutá valeně s lunetami, s dvěma okny a sedátky ve výklencích, horní patro je již z větší části rozrušeno.
 
Graficke pismenko Podobně jako nemáme přesné zprávy o vzniku hradu, neznáme bezpečně ani jeho další historii. Jindřich Hlaváč – stavebník a první držitel Berštejna – se přidal jako jediný z Berků již v první fázi husitské revoluce na stranu husitů a stal se v roce 1426 po dobytí České Lípy tamním husitským hejtmanem. Jak se však tato pohnutá doba projevovala přímo na Berštejně, není známo. Někdy k němu bývá vztahována zpráva o dobytí nejmenovaného hradu u Dubé Janem ze Smiřic a Čečkem z Pakoměřic v r. 1429, tuto domněnku však nelze prokázat. Spolehlivě je hrad Berštejn doložen písemnými prameny až v r. 1437.
 
Graficke pismenko Kolem poloviny 15. století náležel Berštejn Vartemberkům, koncem 15. století rytířům ze Šebířova, někdy na přelomu století jej však opět získala rodina původních majitelů, a to vnuk zakladatelova bratra Václava – Jiří Berka z Dubé, který se v r. 1512 podle hradu Berštejna také psal. V této době však už přestával Berštejn vyhovovat zvýšeným požadavkům panstva na bydlení a Jiří Berka i jeho syn Aleš raději pobývali na zámku v Kuřích Vodách. Když však došlo v r. 1547 k rozdělení panství mezi Alešovy syny, získal Adam pouze Berštejn a rozhodl se postavit si místo starého hradu poblíž Dubé sídlo nové, které nazval Nový Berštejn. Starý Berštejn nechal zpustnout. Při dělení majetku mezi jeho syny v r. 1592 se už neuvádí.

Text: historie
3.10. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984