Historie a popis hradu

Graficke pismenko Hrad nenacházíme výslovně uveden ve zmínkách písemných pramenů, pouze jedenkrát v predikátu Oldřicha z Házmburka a Nedam z roku 1408. Lze se jen domnívat, že hrad byl založen pravděpodobně jako sídlo jednoho z královských manů příslušných k mělnickému obvodu a později hrál nějakou úlohu jako předsunuté opevnění hradu Kokořína v souvislosti s blízkou údolní komunikací. Archeologické nálezy potvrzují osídlení lokality ve 13. a 14. století, ovšem díky existenci mnoha mladších nálezů lze také usuzovat na to, že zbytky opuštěného hradu ve výhodné poloze byly i v pozdějších dobách využívány jako útočiště nekatolíků a místních obyvatel, především v dobách třicetileté války. Poslední významné úpravy poznamenaly hrad na počátku 20. století, kdy Nedamy nechal upravit a zpřístupnit pro turisty majitel blízkého Kokořína Jan Špaček. Však je také z vrcholové plošiny Nedam na Kokořín velmi pěkný pohled!

 
Graficke pismenko Dvoudílný hrad zaujal konec ostrožny, chráněné ze tří stran velmi strmými svahy a skalními stěnami. Na severozápadní straně je pak areál hradu oddělen dobře zachovalým šíjovým příkopem, za nímž na vrcholku hřebene stávala podélná obranná stavba, ze které se dochoval výrazný terénní relikt. Pod hřebenem na západě je dodnes zachované velmi pěkné do pískovcového podloží vysekané propadliště v místech, kde vstupní komunikace procházela po mostě blíže neurčitelnou branou. Další bránu lze předpokládat v místech skalní průrvy, přes níž se rovněž po mostě (jak svědčí dochovaná šachta a drážky pro ukotvení konstrukce padacího mostu) vcházelo do vlastního jádra hradu. To podle dnes dochovaných zbytků zřejmě obsahovalo obytnou věž či budovu. Do jádra však zřejmě existoval ještě jeden vstup, a to po tesaném schodišti úzkou skalní spárou od paty hradní skály z východu. Právě zde jsou dodnes dochovány zajímavé tesané prostory; přímo u paty při ústí schodiště nacházíme pravděpodobně strážnici, výše potom zajímavou místnost s okrouhle vytesaným vstupním portálem a křížem nad vstupem.

Text: historie
4.4. 2005 - Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí koruny české, Libri 2004.