Engelender

Graficke pismenko Engelender (Angličan) nazýván je v kronikách alchymista Eduard Kelley, jehož pestrá životní dráha probíhala i zdmi křivoklátské věže Huderky.

 
Graficke pismenko Přijel ke dvoru císaře Rudolfa II. s doporučením jihočeského velmože Viléma z Rožmberka, z jehož štědrého měšce pohodlně žil a tyl. Císař, maje trpké zkušenosti s alchymisty, z nichž mnozí sice slibovali vyrobit zlato z méněcenných látek cestou chemickou, avšak podvodným způsobem do svých kelímků vpravovali zlatá zrnka, chtěl se sám přesvědčiti o umění svého nového dvorního alchymisty. „Nechť si Vaše Veličenstvo samo moje recepty vyzkouší,“ souhlasil ochotně alchymista.
 
Graficke pismenko Dal přinésti do místnosti velikou bednu, napomínaje sluhy, aby ji nesli opatrně. Otevřel bednu, poodstoupil stranou. Členové komise, kteří byli přítomni pokusu, sami z ní císaři podávali potřebné pomůcky a látky. Císař pozorně prohlédl kelímek, nemá-li snad dvojité dno, i každou látku, není-li k ní tajně přimíšeno zlato. A stejnou pozornost věnoval i kleštičkám, jimiž vkládal látky do kelímku. Konečně byla směs správně připravena a do ruda na ohni roztavena. Tu pokynul alchymista opustiti místnost, že bude sám nyní vzývati pomocné duchy, aby provedli potřebnou permutaci (přeměnu prvků).
 
Graficke pismenko Vyšel s císařem a jeho družinou z místnosti, císař uzamkl dveře a vlastnoručně je zapečetil.
 
Graficke pismenko Po hodině, hoře dychtivostí, vrátil se císař k ohništi a otevřel třesoucí se rukou kelímek. V kelímku bylo zlato.
 
Graficke pismenko Z radosti, že konečně došel výsledku svého dlouholetého snažení a nemalých peněžních obětí, pasoval Kelleye na „zlatého“ rytíře. Těšil se, že nyní z jeho alchymistické dílny pohrne se vytoužené zlato proudem.
 
Graficke pismenko Užasli také císařovi dvořané, avšak ne na dlouho. Brzy si tajně šeptali, že i nový alchymista je podvodník, který více sliboval, nežli umí. A jeden z nich vypátral i tajemství, jak Kelley oklamal císaře, dav mu vyrobiti zlato.
 
Graficke pismenko Bedna, kterou sluhové přinesli do místnosti před císaře a jeho komisi, měla dvojité dno. Vespod v ní byl ukryt alchymistův bratr. Když vyšel císař z místnosti a zapečetil dveře, vylezl ze svého úkrytu, vsypal do kelímku zlaté piliny a skryl se zase v bedně.
 
Graficke pismenko Císař marně čekal na bohatý, zlatý proud. Alchymista stále jen činil přípravy, vymlouval se, že duchové ještě nejsou k službám, že je třeba trpělivě vyčkati… A zatím oslňoval svého chlebodárce různými podivuhodnými kousky a pokusy, jimž se naučil od slavného alchymisty doktora Deea. Ani doktor Dee, tím méně pak pověrčivý císař, nepoznal, že Eduard Kelley je dobrodruh a podvodník, původního jména Talbot, který byl pro podvody potrestán ve své vlasti uříznutím ucha. Dlouhé vlasy, které si nechal narůsti, skryly toto znamení hanby a jeho sebevědomé vystupování otvíralo mu dveře i srdce důvěřivých velmožů.
 
Graficke pismenko Engelender, stav se „zlatým“ rytířem, přílišně však zpychl. Kupoval statky a hrál si na šlechtice, přezíral ostatní dvořany. Jeho zpupnost, zhýralost a pýcha připravovaly znenáhla jeho pád. Jeden z dvořanů nazval ho v hádce podvodníkem a na důkaz toho mu odhrnul vlasy. Kelley, tasiv kord, v souboji ho zabil.
 
Graficke pismenko Byl jat a císařovi konečně vyjeveno, co se tajně vyprávělo o jeho podvodných skutcích.
 
Graficke pismenko Rozhněvaný císař kázal ho zavésti na Křivoklát a vsadit do věže Huderky. Tam měl pobýti ve vězení tak dlouho, dokud nevyjeví tajemství výroby zlata, elixíru života a kamene mudrců, jež sliboval císaři prozraditi.
 
Graficke pismenko V Huderce nezanášel se Kelley alchymií, nýbrž přemýšlel usilovně, jak by se dostal z tuhých, nehostinných zdí. Často zíral ven z okna, v duchu měřil výšku věže. V nestřežených chvílích splétal tajně z vláken a přerůzných látek silný provaz. A když byl už dosti dlouhý, upevnil jej jednoho dne za tmy na okenní mříž a pustil se po něm z věže dolů za vidinou volnosti a svobody.
 
Graficke pismenko Tentokráte však nepomohli dobří duchové a odvážný pokus bývalého dvorního alchymisty se nezdařil. Provaz se přetrhl, uprchlík se zřítil do hloubky, dopadl na skálu a zlomil si nohu.
 
Graficke pismenko Byl dopaden, noha mu musila býti odňata a nahrazena dřevěnou. A poněvadž byl již takto dosti potrestán, propustili ho na svobodu. Zchromlý, zbaven cti, slávy a statků, potloukal se ještě nějaký čas po Čechách a pro podvody byl znovu uvězněn v Mostě.
 
Graficke pismenko A když jeho nový útěk skončil se zase nezdarem, požil Engelender v zoufalosti jedu a ukončil tak sám pestrý běh svého dobrodružného života.

Text: pověsti
2.9. 2002 -