Zrádný Stanimír

Graficke pismenko Je to příběh z doby zhoubných bojů a sporů Přemyslovců o český trůn, z nichž těžil císař Bedřich Barbarossa i němečtí rytíři, kteří počali osazovati české hrady. Příběh z doby, kdy bratr nesměl věřiti bratru, kdy nad právem a spravedlností vládly lest, krutost a  zrada.

 
Graficke pismenko V těch dobách rozvratu vetřel se úlisně v přízeň Čechů zrádný Stanimír. „Srdce mě bolí,“ mluvil k zemanům, „když vidím, jak se v zemi šíří moc vašich nepřátel. Nezvolíte-li si knížete, který by se ujal pevnou rukou vlády a Němce ze země zapudil, budou místo vás i vašich potomků vbrzku v celé zemi Němci bydleti.“
 
Graficke pismenko Líbila se Čechům jeho řeč i zvolili si ho za knížete. Dostav se k moci, odkryl Stanimír své ledví a počal plniti pravý opak svých slibů. Obklopil se pány německými a nad samou Prahou ustanovil Němce purkrabím.
 
Graficke pismenko Tu se sešli zemané k tajnému sněmu na hradě Křivoklátě. Snesli žaloby na knížete a rozhodli se, že ho svrhnou s knížecího stolce a povolají k vládě Bedřicha, jemuž po právu měla vláda v zemi náležeti.
 
Graficke pismenko Bedřich přišel na Křivoklát, ujal se tu vlády a vzkázal Stanimírovi: „Neprávem jsi dosedl na knížecí stolec. Po právu měl bych tě na hrdle ztrestati. Však jestliže ustoupíš dobrovolně a pokutu ve stříbře mi složíš, nechci tebe pro tvůj skutek dále souditi!“
 
Graficke pismenko Stanimír povolal k sobě svoje přívržence, aby se s nimi poradil, jak by Bedřicha oklamal. „Vlákáme Čechy do léčky,“ pravil k Němcům jejich jazykem. „Uvítáme je beze zbraně a začneme s nimi jednati. Ale jakmile řeknu: Proměňte se! – chopíte se brnění a zbraní, připravených ve vedlejší komnatě, a nevzdají-li se nám, pobijeme je i s Bedřichem.“
 
Graficke pismenko Radu tuto slyšel jeden ze služebníků, který rozuměl německé řeči, i pospíšil na Křivoklát, aby varoval Bedřicha a české zemany před Stanimírem.
 
Graficke pismenko Zemané jdouce k Stanimírovi řádně se připravili na uvítání, které jim Němci chystali. Oblékli si pod sukně a kabátce brnění a skryli svoje zbraně. A když Stanimír uprostřed jednání zvolal: „Proměňte se!“ – tu zemané tasili ukryté zbraně a vzkřikli rozhořčeně: „Sami vás proměníme, červených sukní z vás nakrájíme!“
 
Graficke pismenko Pobili Němce i Stanimíra, prohlásili za knížete Bedřicha.

Text: pověsti
2.9. 2002 -