Graficke pismenko Historické písemné zprávy o této lokalitě nejsou známy a z archeologických nálezů je bohužel k dispozici pouze jediný keramický fragment, rámcově datovatelný do 14. století. Dnešní podoba objektu je také bohužel částečně poznamenána romantickými úpravami při vzniku kokořínského zámeckého parku.

 
Graficke pismenko Lokalita zvaná Staráky vznikla na výrazném skalním bloku na hraně údolí, odkud byl také z jižní strany veden původní vstup úzkou průrvou mezi skalními bloky. Byl důležitý i z hlediska zásobení objektu vodou, neboť zde chyběla cisterna. Již v této nejnižší úrovni najdeme jednu větší, do skály vytesanou světničku. Další takové světničky jsou ve vnitřním areálu hrádku, který byl přístupný ve skále tesanou chodbou navazující na horní část vstupní průrvy. Samotné jádro byla výškově rozčleněno na tři úrovně a na horní plochu vedlo dodnes zachované schodiště. Zde se dochovaly terénní zbytky nějaké blíže neurčitelné stavby, obíhané náznakem příkopu, což lze interpretovat jako zbytek paláce či jiné obytné stavby. Teoreticky však ale nelze bez archeologického výzkumu vyloučit ani možnost, že by se mohlo jednat o mladší relikty, spojené například s novověkým altánem.
 
Graficke pismenko I když mnoho dnes dochovaných terénních úprav a detailů světniček je bezesporu až výsledkem romantických úprav, představuje lokalita Kokořín – Staráky zřejmě velmi zajímavý a u nás ojedinělý příklad tzv. skalního stěnového hradu.

Text: historie
11.4. 2005 - © Zdeněk Fišera (in Skalní hrady zemí koruny české, Libri 2004)