Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
původně balkón, dnes chápáno jako zahradní stavba, většinou dřevěná (sloupková někdy i zasklená), dá se tam uchýlit na odpolední čaj nebo na promenádách to bylo místo pro skromný orchestr, který vyhrával promenující se společnosti
ALTARE PORTABLE
přenosný oltář
(též kvadratura)
křížová chodba v klášterech obklopující rajský dvůr, k němu je otevřená arkádami, v severnějších zemích jako u nás zasklenými; v baroku bývá ambit kolem poutního kostela, má již různé půdorysy, bývá tam umístěna křížová cesta a nejen v rozích bývají kaple
(také bema)
starokřesťanská předchůdkyně kazatelny, chrámová přepážka s parapetem (čtenářským pultem)
zkr. Ad maiorem Dei gloriam
K větší slávě boží, používána na jezuitských stavbách a předmětech
Amfitheart
označení pro typ divadla (amfi – oboustranný) termín vzniklý v antickém Římě, kdy vznikla spojením dvou římských půlkruhových divadel jedna oválná stupňovitá stavba, byla využívána pro gladiátorské hry a různá představení (Colloseum – pod hledištěm býval důmyslný systém chodeb a cel, kde byla zvířata, napodobovali se reálné bitvy i ty na moři, jelikož se dala scéna během několika minut naplnit vodou, dnešní moderní arény se teprve dostávají k tak důmyslným systémům, které Colloseum mělo v antice.)
nahé okřídlené děcko (ze scén antické mytologie) bezkřídlá podoba je putti
nadpozemské bytosti (bezpohlavní, čisté), prostředníci mezi Bohem a lidmi, většinou děti či jinoši s křídly, rozdělujeme několik typů ARCHANDĚLÉ, ANDĚLÉ STRÁŽNÍ, CHERUBÍNI, SERAFÍNI, PUTTO
typ úpravy zahrad, který má co nejvíc připomínat divokou romantickou přírodu, bývají zde vysazovány různé i cizokrajné stromy a stavěné různé romantické stavbičky (altánky, mostky, grotty, terasy, chrámky, umělé zříceniny ...) tento typ se rozvíjel od počátku 18.století v Anglii
též romantický/přírodní
trend přichází z Anglie v průběhu 18.století, je to kontrast symetrie francouzských zahrad, kde jsou většinou vybírané i cizokrajné dřeviny vysazovány jakoby do přirozeného rázu vegetace, často jím protékají potoky, které umožňují vznik umělých kanálů s mostky nebo jezírek a takřka nedílnou součástí bývají romantické stavby - chrámky, umělé zříceniny, nymfea, belvedery, gloriety, grotty, ermitáže (poustevna), pomníky, pramínky, selská stavení, atd. podle rozsahu a záměru takovým předchůdcem spojující principy obou jsou tzv. italské zahrady nejbližší část u budovy tvoří slunečnou květnici (geometrické uspořádání), navazuje tzv. libosad s alejemi a pergolami a přechází ve stinný lesík, také jsou zde fontány či vodní kaskády, sochy někdy pavilonky
konzola
ze zdi vystupující nosný článek podpírající balkony, sochy, trámy, žebra, přípory; podle základního tvaru najdeme kružbové, římsové, jehlancovité nebo antropomorfní, bývá často ornamentálně, florálně zdobená i s groteskními figurami (u hrázděných staveb se nazývá závěrník) nese-li sloup je to ankona
(lat. altare – oltář)
vyvýšené nebo jinak vymezené kultovní místo, většinou pro přinášení obětí, nejdůležitější část chrámu, posléze v křesťanských chrámech stůl pro slavení eucharistie (příjímání); podle slohů mají různé tvary i různou stavbu, základní části jsou mensa (lat.stůl) oltářní deska nebo celý stůl, na ní stojí tabernákl (tabernaculum – stan, stánek) svatostánek skříňka pro uchování Nejsvětější svátosti (monstranci s hostii a ciborium – pohár), stipes (lat. kmen) podstavec mensy, který bývá zakrýván antependiem (ante, pendeo – před, viset) závěsem nebo deskou, predela je nízká deska zdobená malbou nebo reliéfem mezi mensou a retabulem; retabulum (tabula- deska) také oltářní nástavec je hlavní stěna zdobená malbou či sochami kombinovanými s architektonickými prvky v gotice rozšířená o boční křídla (v podobě archy vzniká křídlový oltář), obraz uprostřed retabula je někdy označován jako oltářní list a je na něm zobrazena postava, které je oltář zasvěcen, ve středověku bylo retabulum a menza pevně spojeny od baroka se mensa postupně odděluje a dá se obejít; součástí oltáře bývá i sepulcrum (lat.hrob) – relikviář s ostatky, nad vším někdy bývá zastřešení v podobě baldachýnu zavěšené nad oltářem podle umístění dělíme na hlavní oltář v presbyteriu a vedlejší/postranní někdy párově umístěné v bočních lodích a kaplích, oba jsou pevné a opak je zmenšený oltář přenosný v podobě stolního nebo blokového, případně je skládací (diptychon, triptychon) podle tvaru rozlišujeme: stolní (deska a podpěry), skříňový (velký relikviář uvnitř podstavce), blokový (podstavcem je blok a mensa je předsunuta), sarkofágový (v podobě sarkofágu), zmiňovaný křídlový (z oltářní skříně s pohyblivými křídly, která se dají u některých měnit a vzniká tzv. proměnný), ciboriový volně stojící oltář většinou v centrálních kostelech, nad menzou je baldachýn nesený čtyřmi sloupy
ornament, kde se střídají lotosové květy a palmety
dórský, iónský, korinstký, kompozitní, toskánský
stavební systémy vzniklé v řecké antické architektuře chrámů, později přecházeli i do světských staveb, na tyto moduly navazuje většina slohů (nejvíce asi renezance a empír) DÓRSKÝ – sloup je nejjednodušší a nejhmotnější, dřík se odspoda vzhůru zužuje (dříky na prvních chrámech byly dokonce z jednoho kusu kamene) je bez patky, kanelování, bochníková hlavice zdoben je pásky (anuli) IÓNSKÝ – užší dřík rozšiřující se v jedné třetině výšky, hlavice je zakončena volutami (doplněny perlovci, vejcovci) dělený abakus, prstencová patka, kanelování s vloženými píšťalami KORINTSKÝ – dekorativní akantová hlavice, kanelování s vloženými píšťalami prstencová patka KOMPOZITNÍ – spojení akantu a volut v hlavici, prstencová patka, kanelování s vloženými píšťalami TOSKÁNSKÝ – z etruských vzorů, hlavice jednoduchá jako u dórských, sloup nemá žádné kanelování
motiv měnící lidské tělo nebo jeho části na hlavicích, konzolách nebo v ornamentech
| |